Vedtekter

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 16. oktober 2015.
Endringer vedtatt i årsmøte 25. april 2017 og ekstraordinært årsmøte 14. november 2017.
§ 1 Firma

Glommen Skog SA er et samvirkeforetak for skogeiere, med vekslende kapital og skiftende antall andelseiere.

Andelseiernes ansvar er begrenset til den til enhver tid innbetalte del av andelsinnskuddet jf § 4.

Glommen Skog SAs hovedkontor er i Elverum kommune.

Glommen Skog SA og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund.

§ 2 Formål

Glommen Skog SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

 • tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes produkter.
 • tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
 • ivareta og utvikle andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
 • stimulere til næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.
 • la andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog SAs kapital får.

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeierlag tilsluttet Norges Skogeierforbund.

§ 3 Andelseiere

Som andelseier i Glommen Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen foretakets geografiske område. Tegning av eierskap skal skje skriftlig, og ved innmelding skal innbetales minst 10 andeler, jf § 4 bokstav a.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8, første og annet ledd, jf fjerde ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom Glommen Skog SA.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til Glommen Skog SA, og til å benytte seg av de tjenester foretaket kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen.

 

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Glommen Skog SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom jf avsnitt a nedenfor.

Hver andel er på kr 100,-.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier.

a) Beregning av antall andeler

Ved tegning av eierskap fastsettes det for hver andelseier et bestemt antall obligatoriske andeler knyttet til eiendommens skogareal og produksjonsevne.

Antall andeler beregnes på følgende måte:

 • 0,04 andeler pr daa lav bonitet (H40 6 – 8)
 • 0,1 andeler pr daa midlere bonitet (H40 11-14)
 • 0,18 andeler pr daa høy bonitet (H40 17-23)

Antall andeler avrundes opp til hele andeler. Minste antall andeler for en andelseier er 10 andeler. Det obligatoriske andelsinnskuddet pr. andelseier begrenses oppad til 1200 andeler.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen Glommen Skog SAs område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog.

b) Innbetaling av obligatorisk andelsinnskudd

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal – fram til dette er fullt innbetalt – skje ved 1,5 % trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør fra salg til Glommen Skog SA og/eller ved kontant innbetaling.

Maksimal innbetalingstid for andelsinnskuddet er 10 år. Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden, skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lengre innbetalingstid.

Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i § 8.

c) Endring av obligatorisk andelsforpliktelse

Ved tilkjøp av skog beregnes nytt obligatorisk andelsinnskudd etter § 4a).

Dersom kjøper har tilleggsandeler jf § 5, omdannes disse til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Dersom kjøper ikke har tilleggsandeler, skjer innbetaling i samsvar med avsnitt b ovenfor.

Ved frasalg omdannes obligatoriske andeler ut over ny forpliktelse til tilleggsandeler.

§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandeler. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret i henhold til prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i Glommen Skog SA ut over eventuell avkastning jf 13.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i Glommen Skog SA. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret.

Styret kan beslutte at tilleggsandelene skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i Glommen Skog SA sies opp. Ved innløsning av tilleggsandelene gjelder de samme bestemmelser for utbetalingstakt og forrentning som for det obligatoriske andelsinnskuddet, jf. § 8.

§ 6 Medlemskontingent

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent (serviceavgift) fastsatt av årsmøtet.

Andelseier som til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale vedtektsbestemt kontingent, forstås som at vedkommende ønsker avvikling av sitt andelseierskapet og uttreden av Glommen Skog SA jf § 7. Andelseierskapet opphører fra førstkommende årsskifte.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående kontingent.

§ 7 Uttreden

Melding om at andelseieren ønsker å avvikle sitt eierskap, må skje skriftlig til Glommen Skog SAs hovedkontor. Uttreden får virkning fra den dag melding er mottatt.

Andelseier som trer ut av Glommen Skog SA, mister eventuelle tillitsverv fra det tidspunkt foretakets hovedkontor har mottatt skriftlig melding om avvikling av eierskapet.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og Glommen Skog SA skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8.

§ 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for medlemskapitalkonti. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i foretakets formue.

Innløsningsbeløpet – med unntak av bokstav b under – blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandeler og medlemskapitalkonti – forfaller til utbetaling slik:

 • Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/ eiendomsoverdragelsen er foretatt.
 • Ved bo-oppgjør (døds- og konkursbo) utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte reviderte årsregnskap.
 • Ved annen uttreden av Glommen Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er 10 andeler. Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt.

Oppsagt – ikke utbetalt tilgodehavende – blir låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseier spareinnlån.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og ny inntreden for eierskifter innen familien.

§ 9 Andelseiermøte – skogeierområder

Glommen Skog SAs geografiske område inndeles i følgende skogeierområder:

GS Nord-Østerdal GS Midt Østerdal GS Trysilvassdraget GS Sør-Østerdal GS Solør GS Vinger og Odal GS Havass

Hvert skogeierområde utgjør en valgkrets for sammensetning av årsmøtet.

Andelseierne er tilknyttet det skogeierområdet eiendommen ligger i.

Det skal avholdes andelseiermøter i alle skogeierområder hvert år i løpet av mars.

Andelseiermøtet er rådgivende for representanter til Glommen Skog SAs årsmøte.

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saksliste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Andelseiermøtene skal

a) behandle innstilling til Glommen Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.

b) behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Glommen Skog SA.

c) velge representanter med vararepresentanter til årsmøtet jf. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt. For valgordning og valgbarhet gjelder bestemmelse i § 18 tilsvarende.

d) velge to medlemmer med personlige varamedlemmer til skogeierområdets valgkomité for tre år. Valgkomiteen består av tre medlemmer, og ett medlem trer ut av komiteen hvert år. To av medlemmene velges i andelseiermøtet, det siste medlemmet velges av Glommen Skog SAs årsmøte. Medlemmet som velges av Glommen Skog SAs årsmøte, er medlem i Glommen Skog SAs valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité.

e) behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på andelseiermøtet i mars, må være administrasjonen i hende innen utgangen av uke 2.

Det skal innkalles til andelseiermøte når Glommen Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det.

§ 10 Andelseiermøter – møterett, stemmerett og valgbarhet

I andelseiermøtet har hver andelseier en – 1 – stemme, jf dog denne paragrafs siste ledd. Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men kun én stemme.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende andelseier, har møte- og stemmerett. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Andelseiere som har skog i flere skogeierområder, har møterett i de skogeierområder skogeiendommen ligger, men stemmerett kun i ett skogeierområde, fortrinnsvis i det skogeierområdet hvor største delen av eiendommen ligger.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i Glommen Skog SA, er valgbar til tillitsverv.

Styret kan – etter innstilling fra skogeierområdet – beslutte at skogeierområdet sammensettes indirekte med valgte utsendinger fra lokale (kommunale) valgkretser. Nærmere retningslinjer for fordeling av antall representanter mellom de lokale valgkretsene fastsettes av styret.

§ 11 Årsmøte

Årsmøtet er Glommen Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte representanter fra skogeierområdene, jf. § 9. Hvert skogeierområde har rett til å sende 3 representanter samt en tilleggsrepresentant for hver påbegynte 60.000 m3 i gjennomsnittlig omsetning siste 5 år fra andelseiere i skogeierområdet. Antall representanter fra det enkelte skogeierområde kan ikke overstige 10.

Glommen Skog SAs styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet innkalles av styret og er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.

Ved avstemming har representantene fra skogeierområdene én stemme hver.

For gyldig vedtak gjelder alminnelig flertall blant de frammøtte, når ikke annet er sagt i vedtektene.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøtets frammøtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp, jf. Samvirkelovens § 50. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i § 19 og § 20.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Glommen Skog SAs styre og representantene valgt fra valgkretsene.

Når styret, revisor, representanter som representerer minst 1/3 av representantene til årsmøtet eller 1/10 av andelseierne krever det, innkalles årsmøtet av styret. Styret skal sørge for at ekstraordinært årsmøte blir avholdt innen en måned etter at kravet er framsatt. Varsel om årsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før årsmøtet.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år i løpet av april måned, etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i mars i alle skogeierområdene.

Årsmøtet skal avholdes innen Glommen Skog SAs geografiske område.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jf § 13.
 • fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
 • velge styre, jf. § 15 og § 18 syvende ledd.
 • velge ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
 • velge medlemmer til Glommen Skog SAs valgkomité for tre år. Blant disse velges en leder, jf. § 9 pkt. d og § 18. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen.
 • foreta eventuelt valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen.
 • fastsette sats for kontingent jf § 6.
 • behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet i april må være styret i hende innen utgangen av uke 2.

§ 13 Disponering av årets resultat

Glommen Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

 • overføres til/eller belastes fond for opptjent egenkapital.
 • etterbetales til andelseierne i forhold til det tømmerkvantum andelseierne har levert for omsetning gjennom Glommen Skog SA siste år.
 • avsettes til etterbetalingsfond
 • avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til det tømmerkvantum andelseierne har levert for omsetning gjennom Glommen Skog SA siste år.
 • avkastning på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti. Dersom årsmøtet beslutter avkastning på andelskapitalen, gis det mulighet til å differensiere avkastningen slik at satsen på tilleggsandelsinnskuddet kan ligge høyere.
§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

 • overføres til fond for opptjent egenkapital.
 • etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmerkvantum levert til Glommen Skog SA siste år.
 • avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmerkvantum levert til Glommen Skog SA siste år.
§ 15 Styret

Styret består av inntil åtte medlemmer, hvorav inntil seks velges av årsmøtet. De ansatte velger styremedlemmer i samsvar med Samvirkelovens § 67.

Styrets leder velges hvert år av årsmøtet blant andelseierne i Glommen Skog SA. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges i samsvar med § 10 fjerde ledd for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert i henhold til Samvirkelovens § 69.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.

Glommen Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

§ 16 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av Glommen Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger. Styret skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av forbundets vedtekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeidet og saksbehandlingen.

Styret skal legge frem årsberetning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøter avviklet i samsvar med § 9 før behandling i årsmøtet.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtet skal behandle.

Styret ansetter og avskjediger Glommen Skog SAs daglige leder. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett.

Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.

§ 17 Skogeierområder

Skogeierområdene, jf. § 9, er organisasjonens lokale bindeledd mellom andelseierne og Glommen Skog SAs styre og ledelse. Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne.

De som velges som representanter til årsmøtet, utgjør også tillitsvalgte i skogeierområdene, med representant valgt som nummer én som fungerende leder.

Styret kan inngå avtaler med lokale lag (egne juridiske enheter) om at de i sine distrikter skal ivareta det praktiske organisatoriske og næringspolitiske arbeid for andelslagets eiere. Avtalen forutsetter at samtlige andelseiere i kommunen er medlemmer i det lokale laget.

§ 18 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av ett medlem med personlig varamedlem fra hvert skogeierområde. Hvert medlem velges for tre år, hvorav to er på valg hvert år. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

For å bli valgt må vedkommende få over halvparten av de avgitte stemmer.

Har en kandidat ikke oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med Glommen Skog SA.

Blir en representant valgt til styremedlem i Glommen Skog SA, overtar vararepresentanten plassen i årsmøtet. Tilsvarende hvis en i skogeierområdets valgkomité blir valgt inn i Glommen Skog SAs valgkomité, overtar vedkommendes vararepresentant.

§ 19 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i andelseiermøte i skogeierområdene.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet.

Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen.

For enkelte endringer kreves 4/5 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet, jf Samvirkelovens § 54.

§ 20 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Glommen Skog SA må framsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i skogeierområdene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste ordinære årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves 4/5 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales andelseierne. Eventuell gjenværende formue skal gå til andelseierne ved oppløsningstidspunktet og til tidligere andelseiere i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom foretaket de siste 10 år.

§ 21 Lovgivning

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.