Tynning

Glommen har utarbeidet retningslinjer for sin tynningspraksis som sikrer sunnhet, kvalitetsutvikling og utnyttelse av produksjonsmulighetene i det enkelte bestand. De grunnleggende prinsippene er at tynning skal være lønnsom, at bestandet ikke skal påføres skader og at tettheten måles som grunnflatesum.

Ved tynning tas det ut nyttbart virke. I første gangs tynning er dette vesentlig massevirke, men det kan også forekomme noe gjerdevirke og småtømmer. Ved andre gangs tynning er det normalt en overvekt av sagtømmer og ved en eventuelt tredje gangs tynning i furu kan det også forekomme noe spesialtømmer. Vår målsetting at 35 prosent av den totale tømmeromsetningen over en periode skal komme fra tynning. Da vil skog som hvert år vokser seg tynningsmoden bli tynnet, samtidig som en del av det akkumulerte etterslepet tas igjen. Tilgjengelig tynningskapasitet er en forutsetning for å få utført tynning. Glommen arbeider målbevist for en fortsatt økning av maskinkapasiteten til tynning og for å sikre kompetanse og kvalitet i det utførende ledd.

Til Glommens tynningsstandard (pdf)