Tømmerpriser

Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt. Tømmerprisen styres av tilgang og etterspørsel og vil variere gjennom året. I tillegg til en markedsmessig virkespris får du som Glommmen-medlem etterbetaling på din tømmeromsetning.

FORENKLET SAGTØMMERPRISING

Fra og med 1. mai 2012 opererer vi kun med sagtømmer (fra og med 18 cm toppdiameter) og småtømmer (under 18 cm toppdiameter). Bakgrunnen er et generelt behov for å forenkle og tydeliggjøre prisbildet på sagtømmer. Unntaket er Nord-Østerdal hvor dimensjonsprisliste ble foretrukket, denne geografien har derfor fått beholde denne måten å prise tømmeret på. Nordøsterdalen har også en mer uensartet skogtype som gjør det riktig å opprettholde gammel prismodell.

Spesialtømmer gir et viktig økonomisk bidrag ved sluttavvirkning av furu. I godt egnede bestand for uttak av ledningsstolper kan man gjerne øke den gjennomsnittlige tømmerprisen med 40-50 kr pr kubikkmeter for hele volumet. I spesielle tilfeller vesentlig mer. I tillegg kan andre sortimenter av spesialtømmer som stamblokk, laft, elementtømmer, paneltømmer etc ytterligere forsterke økonomien på drifta. Det vesentligste av spesialtømmeret utvises og merkes i felt for optimalt uttak.

Ved førstegangstynning i furu kan uttak av gjerdestolper bidra til et godt økonomisk resultat. Glommen jobber for at skogeierne skal oppnå den beste totaløkonomien man kan forvente ved skogsdrift og har et stort fokus på uttak av spesialtømmer.