Selge tømmer

Uavhengig av de generelle markedsforholdene skal Glommens innsats gjøre en forskjell i eiernes skogøkonomi.

Vi har konsentrert innsatsen mot forbedringer vi selv kan påvirke. Resultatet er forbedret virkesutnytting og reduserte kostnader innen avvirkning, måling, omsetning, transport og skogkultur.

Vi kjøper spesialtømmer, sagtømmer og massevirke. Tømmeret videreselges til kjøpere som bidrar til sikker avsetning og konkurransedyktige priser

Våre dyktige skogbruksledere som arbeider i det området du har skogen din. Dette sikrer lokal forankring, tilgjengelighet og kunnskap om skogforhold og tradisjoner som gir trygghet og forutsigbarhet for skogeier. Våre skogbruksledere har førstehånds kunnskap om tømmerpriser og avsetningsmuligheter for alle aktuelle sortiment. Vår skogfaglige stab står til din disposisjon og du kan rådføre deg i alle typer skogfaglige spørsmål og hvordan ressursene på din eiendom best skal utnyttes.

Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring for å sikre optimal virkesutnytting, den mest lønnsomme kapping av tømmeret og økt effektivitet.

Vi samarbeider med entreprenører med sterk skogfaglig kompetanse som løpende investerer og oppdateres i moderne teknologi på utstyr og data.

Ved å kontakte skogbruksleder på et tidligst mulig tidspunkt før tømmersalget skapes det beste grunnlag for et godt resultat.

DETTE ER VÅRE RUTINER FOR TØMMERKJØP 
Glommen kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og miljømessige kontraktsbetingelser, herunder Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontraktsinngåelse aksepterer skogeier Glommens miljøpolitikk og tømmeret kan selges som miljøsertifisert virke. Før avvirkningen settes i gang må skogeier og Glommen inngå en virkeskontrakt. Kontraktsbetingelser for salget framgår av virkeskontrakten.

Glommen garanterer for riktig og rettidig oppgjør til leverandør samt at skogfond blir trukket og innbetalt til leverandørens skogfondskonto. Skogeierweb gir deg mulighet til å følge tømmerflyten fra avvirkning til oppgjør. Skogeierweb er et eget hovedvalg på vår hjemmeside.

Vi arbeider kontinuerlig for å øke skogeieres arealavkastning.