Visjon og virksomhetside

Med kjærlighet til naturen og mennesket i sentrum skal vi sammen skape større verdier.

Med vår visjon ønsker vi å kommunisere hva vi streber mot og hvilke verdier vi legger til grunn i vårt arbeid. Med kjærlighet til naturen vil vi signalisere ydmykhet overfor vår virksomhet i naturen. Vi er bevisst vårt ansvar for våre naturressurser og vil forvalte dem på en bærekraftig måte. Med mennesket i sentrum ønsker vi å fremheve at menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs. Vi omfatter alle andelseiere, ansatte og tillitsvalgte i andelslaget. Det er vi som sammen skal skape, og vi som skal bekrefte at Glommen er et foretak der samhandling er arbeidsformen – et samvirkeforetak. Med å skape større verdier ønsker vi å utrykke vilje til å drive et skogbruk som oppnår bred anerkjennelse, samtidig som vi har høye økonomiske ambisjoner på vegne av andelseierne.

Vi er andelseiernes eget redskap for å utvikle størst mulig arealnytte.

Virksomhetsideen tydeliggjør rollene i organisasjonen og hva som er målet. Vi er de tillitsvalgte og de ansatte. Vår primæroppgave er å realisere organisasjonens mål. Med eget redskap vil vi understreke at andelseierne er oppdragsgivere, og det unike i at Glommen er eid av og skal arbeide for andelseierne. Dette skiller oss fra våre konkurrenter. Arealnytte betyr avkastning på andelseiernes eiendommer. Det betyr også at innholdet i eiendomsretten er vesentlig for utnytting av eiendommen.