Sluttavvirkning

Når skogen er moden skal den hogges. Dette kalles ofte sluttavvirkning eller foryngelseshogst. Beslutninger om hogst skal være tilpasset skogeierens målsettinger.

Når skogen sluttavvirkes høster du fruktene av de investeringene du har gjort i skogen gjennom mange år. Tømmerverdien skal maksimeres og naturhensyn bevares. Før en sluttavvirkning kan starte skal også framtidsskogen være planlagt. Du kan selge tømmer til Glommen på to måter. Det vanligste er at vi administerer og tar ansvaret for avvirkningen. Du kan også administrere drifta selv og selge tømmeret til oss. Før avvirkningen settes i gang må skogeier og Glommen inngå en virkeskontrakt Kontraktsbetingelser for salget framgår av virkeskontrakten eller medfølger som et separat dokument. Uansett hvordan du vil selge tømmeret hjelper vi deg gjerne med dette og med den oppfølgen som skal gjøres i ettertid, for eksempel markberedning og planting.

Glommen – for deg og skogen din!