Prosedyre / instrukser for Entreprenør

Forarbeid

1.

Entreprenør skal ha miljøavtale med Glommen

 

 2.

Motta arbeidsbeskrivelse med Kart før drift starter.

Gjennomføring

1.

Gjennomføring i henhold til arbeidsbeskrivelse, instruks for entreprenør og Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard

Instruks for entreprenør

2.

Forhold i arbeidsbeskrivelsen

Nøkkelbiotop eller annet vern i eller inntil driftsområdet

Instruks for nøkkelbiotop – vern

Rødlisteart fra i eller inntil driftsområdet

Instruks for Artskart -Rødliste

Naturtype i eller inntil driftsområdet

Instruks for Naturtype

Kulturminne i eller inntil driftsområdet

Instruks for Kulturminne

Rovfuglreir eller tiurleiker i eller inntil driftsområdet

Instruks for Rovfuglreir – Tiurleik

Vannverk

Instruks for vannverk

Kraftledninger i området

Instruks for kraftledninger

Uoversiktlige vegstrekninger, behov for ekstraordinær varslingsplan

Instruks for arbeidsvarsling

Vernskog

Instruks for vernskog

Særskilte avvirkning (hyttefelt, boområder, …)

Instruks for Særskilt avvirkning

Kantsone, bredde og behandling

Instruks for kantsone

Myr/sumpskog

Instruks for myr/sumpskog

Livsløpstrær

Instruks for livsløpstrær

Terrengtransport, Kryssing av bekk/elv, avrenning, bæresvake områder

Instruks for terrengtransport

Stier/friluftsområder

Instruks for Merking av tømmerdrift

Drikkevannskilder, brønner

Instruks for drikkevann-brønn

3.

Tømmerlunner merkes med sortlapper, leverandørmerke og rasfareskilt.

Instruks for merking av tømmerlunne

Etterarbeid

1.

Avslutning av drift

Instruks for avslutning av drift

Generelle instrukser

 

Kart

Instruks for kart

 

Bruk av merkebånd

Instruks for merkebånd

 

Lagring og transport av drivstoff, dieseltank

Instruks for IBC (Dieseltank)

 

Oljeutslipp

Instruks for oljeutslipp

 

Sprøyting av tømmer

Instruks for Sprøyting av tømmer

 

Arbeid i nærheten av maskiner

Instruks for arbeid i nærheten av maskin

Alenearbeid

Instruks for Alenearbeid

Lagring av tømmer ved offentlig vei

Instruks for lagring av tømmer ved offentlig vei

 

Kryssing av planovergang

Instruks for kryssing av planovergang

 

Brannberedskap

Instruks for Skogbrannberedskap

Avvik

Alle avvik på lov, standard, prosedyrer og instrukser rettes og meldes

Instruks for avviksbehandling