Prosedyre for virkeskjøp

Forarbeid, alle virkeskjøp

1. Miljø-/nøkkelbiotopregistrering / føre var registrering Instruks for Miljøregistrering
2. Det skal skrives miljøavtale i FeltApp før inngåelse av kontrakt med skogeier Instruks for Miljøavtale
3. Det skal skrives virkeskontrakt i FeltApp for alle virkeskjøp Instruks for Virkeskontrakt
4. Det skal gjennomføres en aktsomhetsvurdering Instruks for Aktsomhetsvurdering
5. Kjøp fra andre enn skogeier (vegvesenet etc.) Instruks for Kontrollert virke

Sjekkliste aktsomhetsvurdering

Nøkkelbiotop eller annet vern i eller inntil driftsområdet Instruks for nøkkelbiotop – vern
Rødlisteart i eller inntil driftsområdet Instruks for Artskart -Rødliste
Naturtype i eller inntil driftsområdet Instruks for Naturtype
Kulturminne i eller inntil driftsområdet Instruks for Kulturminne
Rovfuglreir eller tiurleiker i eller inntil driftsområdet Instruks for Rovfuglreir – Tiurleik
Vannverk Instruks for vannverk
Uoversiktlige vegstrekninger, behov for varslingsplan Instruks for arbeidsvarsling
Vernskog Instruks for vernskog
Annen særskilt avvirkning (hyttefelt, boområder, …) Instruks for Særskilt avvirkning
6. Driftsansvar skogeier Instruks for driftsansvar skogeier

Forarbeid ved drift (driftsansvar Glommen)

1. Det skal kun benyttes entreprenør som har miljøavtale med Glommen
2. Det skal lages arbeidsbeskrivelse i skogWEB *) med kart som sendes entreprenør før drift.
Sjekkliste driftsplanlegging/arbeidsbeskrivelse, (sjekkliste FeltApp)
Forhold fra aktsomhetsvurderingen
Kantsone, bredde og behandling Instruks for kantsone
Myr/sumpskog Instruks for myr/sumpskog
Livsløpstrær Instruks for livsløpstrær
Terrengtransport, Kryssing av bekk/elv, avrenning, bæresvake områder Instruks for terrengtransport
Stier/friluftsområder Instruks for Merking av tømmerdrift
Kraftledninger i området Instruks for kraftledninger
Drikkevannskilder, brønner Instruks for drikkevann-brønn
*) «Miljørapport» benyttes som arbeidsbeskrivelse i Region Havass inntil EntreprenørApp er i drift.

Gjennomføring ved drift (driftsansvar Glommen)

1. Gjennomføring i henhold til Norsk PEFC Skogstandard Norsk PEFC Skogstandard
2. Forhold mot entreprenør Instruks for entreprenør
3. Tømmerlunner merkes med sortlapper, leverandørmerke og eventuelt rasfareskilt. Instruks for merking av tømmerlunne

Etterarbeid, alle virkeskjøp

1. Avslutning av drift Instruks for avslutning av drift

Generelle instrukser

Instruks for entreprenør Instruks for entreprenør
Kart Instruks for kart
Bruk av merkebånd Instruks for merkebånd
Lagring og transport av drivstoff, dieseltank Instruks for IBC (Dieseltank)
Oljeutslipp Instruks for oljeutslipp
Sprøyting av tømmer Instruks for Sprøyting av tømmer
Arbeid i nærheten av maskiner Instruks for arbeid i nærheten av maskin
Alenearbeid Instruks for Alenearbeid
Lagring av tømmer ved offentlig vei Instruks for lagring av tømmer ved offentlig vei
Kryssing av planovergang Instruks for kryssing av planovergang
Brannberedskap Instruks for Skogbrannberedskap

Avvik

Alle avvik på lov, standard, prosedyrer og instrukser rettes og meldes. Instruks for Avviksbehandling
Eksterne henvendelser registreres og behandles Instruks for eksterne henvendelser