Planting

En viktig del av skogforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.

Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog plantes.

De beste planteplassene er ved stubber, rotgreiner, stein, bult osv. I skrånende terreng bør plantene settes nedenfor stubben eller steinen. Det er viktig å huske at hogstavfall i hellende terreng vil skli nedover ettersom det brytes ned, og hele planten kan begraves.

Hovedtreslaget for planting er gran. Det er som regel ønskelig med granforyngelse på de beste og middels gode markene. På mange furumarker er det utmerkete forutsetninger for naturlig foryngelse som derfor er den foretrukne foryngelsesmåten på disse markslagene.

Foredlet frø gir et plantemateriale med betydelig bedre vekst enn planter av frø fra stedegne trær. De norske skogfrøplantasjer har gjennom flere omganger med seleksjon brakt frem frø med høy kvalitet som dekker alle høydelag i vårt distrikt.

Det er kommet flere typer planter på markedet som er effektive mot gnag av gransnutebillen. Conniflex er et tynt og meget elastisk beskyttelsesbelegg dekket av fin sand som beskytter plantens nedre del i de to første kritiske årene etter utplanting.

I Glommen  er målsettingen at vi skal ha kapasitet til å plante 5 mill. planter i år. I snitt innebæerer det at 80 000 planter settes i jorda hver eneste dag i plantesesongen. Det sørger våre innleide sesongarbeidere for.

Vi har kompetanse på planting av skog. Kontakt oss dersom du ønsker å vite mer.

Til Glommens produktblad for planting