Økonomisk rådgivning

Glommen har inngått et samarbeid med Mikael Løken på Elverum. Avtalen omfatter rådgivingstjenester til skogeiere på et bredt felt.

Ved forvaltning og drift av en eiendom vil det ved jevne mellomrom dukke opp problemstillinger der man trenger bistand fra utenforstående.

Glommen erfarer at dette er viktig å gå nøye gjennom de muligheter og fallgruver som finnes ved forhold knyttet til eierskifter (kjøp/salg/generasjonsskifte), skattespørsmål, råderettsinnskrenkninger og økonomisk planlegging.

Tidligere styreleder

Mikael Løken kjenner både fagfeltet og Glommen godt, som styreleder fra 2006 til 2012 og gjennom mange års erfaring som daglig leder av eget regnskapsbyrå.

– Vi er svært fornøyd med å få med en så erfaren mann inn på et så viktig område for skogeierne. Vi vil også bruke Mikael til å bevisstgjøre våre skogbruksledere om hvilke muligheter som finnes. Og husk at første time er gratis for alle Glommens medlemmer, sier daglig leder Gudmund Nordtun.

Mikael Løken
Autorisert regnskapsfører
Økonomirådgivning as Elverum
tel: 911 66 648  | e-post:ml@okonomi.as

 

 

Blant rådgivningstjenestene nevnes:

 • Eierskifte av landbrukseiendom
  Generasjonsskifte
  Kjøp
  Salg
 • Frivillig vern av skog
  Fredning av skog etter en frivillig ordning i regi av Norges Skogeierforbund
 • Strategisk planlegging
  Analyse og optimalisering av driftsopplegg på eiendommer
  Mulighetsstudier vedr. næringsutvikling og eiendomsutvikling
  Strategisk skoglig planlegging
  Utarbeide en helhetlig plan for en samlet ressursutnyttelse på eiendommen
 • Skogøkonomiske vurderinger og utredninger
  Utredninger
  Sakkyndigoppdrag
 • Offentlige inngrep i fast eiendom
  Bistand til den som er utsatt for fredning, ekspropriasjon, eller andre rådighetsinnskrenkninger
 • Verdsetting
  Taksering av landbrukseiendom
  Odelstakster
  Åsetestakster
 • Konsesjon, boplikt, fradeling
  Bistand vedrørende søknadsprosesser
 • Eiendomsutforming
  Makeskifte
  Jordskifte
  Frasalg/tilkjøp
 • Fast eiendoms rettsforhold, rådgivning innenfor:
  Tomtefeste
  Odel
  Grensetvister
  Ferdselsretter
  Beiterett i utmark
  Vannressursrett
  Sameie
  Skogsbilveier (organisering, rettigheter, fordelingsnøkler)
  Nedleggelse av kommunale veger, jfr. veglovens § 7
 • Skatt
  Skatterådgivning
  Skatteplanlegging
  Skattespørsmål knyttet til eierskifte