Økonomisk og juridisk rådgivning

Ved forvaltning og drift av en eiendom vil det ved jevne mellomrom dukke opp problemstillinger der man trenger bistand fra utenforstående. Vår rådgivningsavdeling representerer et sammensatt og sterkt fagmiljø som kan bistå med ulike kompetansetjenester. Vi selger kompetansetjenester til andelseiere, andre skogeiere og andre organisasjoner eller personer med behov for slik bistand.

Blant våre arbeidsfelt nevnes:

 • Eierskifte av landbrukseiendom
  Generasjonsskifte
  Kjøp
  Salg
 • Frivillig vern av skog
  Fredning av skog etter en frivillig ordning i regi av Norges Skogeierforbund
 • Strategisk planlegging
  Analyse og optimalisering av driftsopplegg på eiendommer
  Mulighetsstudier vedr. næringsutvikling og eiendomsutvikling
  Strategisk skoglig planlegging
  Utarbeide en helhetlig plan for en samlet ressursutnyttelse på eiendommen
 • Skogøkonomiske vurderinger og utredninger
  Utredninger
  Sakkyndigoppdrag
 • Offentlige inngrep i fast eiendom
  Bistand til den som er utsatt for fredning, ekspropriasjon, eller andre rådighetsinnskrenkninger
 • Verdsetting
  Taksering av landbrukseiendom
  Odelstakster
  Åsetestakster
 • Konsesjon, boplikt, fradeling
  Bistand vedrørende søknadsprosesser
 • Eiendomsutforming
  Makeskifte
  Jordskifte
  Frasalg/tilkjøp
 • Fast eiendoms rettsforhold, rådgivning innenfor:
  Tomtefeste
  Odel
  Grensetvister
  Ferdselsretter
  Beiterett i utmark
  Vannressursrett
  Sameie
  Skogsbilveier (organisering, rettigheter, fordelingsnøkler)
  Nedleggelse av kommunale veger, jfr. veglovens § 7
 • Skatt
  Skatterådgivning
  Skatteplanlegging
  Skattespørsmål knyttet til eierskifte