Miljø

Glommen vil gjennom sin virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv.

VI HJELPER DEG MED MILJØSERTIFISERINGEN Glommen kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og miljømessige kontraktbetingelser, herunder Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontraktsinngåelse aksepteres vår miljøpolitikk og tømmeret kan selges som miljøsertifisert virke.

MILJØHENSYN I PRAKSIS I vår daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Vårt miljøarbeid dokumenteres for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Vi arbeider aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER Glommen har gjennomført en kartlegging for å avdekke hvilke områder av vår virksomhet som representerer størst trussel for miljøet. Ved kartleggingen er de områder som oppnår en viss poengsum vurdert som vesentlige.

  1. Ødeleggelse av biologisk viktige områder Hogst medfører en dramatisk endring av det livsmiljøet som finnes i et område. Arter som er avhengig av gammelskog forsvinner og nye arter som trivs i ungskogen vandrer inn. Det påhviler skogbruket en spesiell aktsomhet knyttet til biologisk viktige områder.
  2. Forurensning av vann Hogst og framkjøring av tømmer kan føre til avrenning og forurensning av vann og vassdrag.
  3. Skader på kulturminner I skogen finnes en rekke minner etter tidligere menneskers aktiviteter (kulturminner). Ved hogst, framkjøring av tømmer og markberedning kan kulturminner bli skadet.

MILJØPOLITIKK

Miljøpolitikken er ledelsens styringsverktøy for miljøarbeidet. Arbeidet i miljøsystemet skal gjenspeile politikken. Miljøpolitikken skal gås igjennom hvert år for å kartlegge om miljøpolitikken er et egnet styringsverktøy.

Glommens miljøpolitikk:

Vår miljøpolitikk er utarbeidet av styret og omfatter hele bedriften. Glommen vil gjennom sin virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv.

Glommen skal ikke direkte eller indirekte være involvert i noen av følgende aktiviteter:

a) Ulovlig hogst eller handel med ulovlig tre eller skogsprodukter
b) Brudd på tradisjonelle – og menneskerettigheter relatert til skogbruket
c) Ødeleggelse av skog med høye verneverdier (nøkkelbiotoper)
d) Vesentlig konvertering av skog til plantasjer eller ikke-skog bruk
e) Innføring av genmodifiserte organismer i skogbruket
f) Brudd på noen av ILOs kjernekonvensjoner som definert i ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

I Glommens daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Glommen vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser.

Glommen skal arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne.

For å realisere dette vil vi i vår virksomhet:

  • Følge gjeldende lover og forskrifter.
  • Følge Norsk PEFC Skogstandard.
  • Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for utvikling og forbedring av miljøarbeidet ved å sette tydelige mål, og etterse at disse nås.
  • Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO-14001.

LEVERANDØRER AV VIRKE til Glommen Skog forplikter seg gjennom en miljøavtale til å følge Norsk PEFC Skogstandard, tidligere Levende Skog standard fra 2006, og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling på sin eiendom. Norsk PEFC Skogstandard består av 27 kravpunkter som skal ivareta økonomiske, økologiske/ miljømessige og sosiale interesser.

Annen dokumentasjon:

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert 1999. PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk. http://www.pefc.org
Intertek sertifiseringsorgan.