Miljø

Glommen vil gjennom sin virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv.

VI HJELPER DEG MED MILJØSERTIFISERINGEN Glommen kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og miljømessige kontraktbetingelser, herunder Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontraktsinngåelse aksepteres vår miljøpolitikk og tømmeret kan selges som miljøsertifisert virke.

MILJØHENSYN I PRAKSIS I vår daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Vårt miljøarbeid dokumenteres for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Vi arbeider aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER Glommen har gjennomført en kartlegging for å avdekke hvilke områder av vår virksomhet som har størst betydning for miljøet. Her er det tatt med forhold som både kan virke negativt og positivt.

  1. Ødeleggelse av biologisk viktige område
   Det påhviler skogbruket et betydelig ansvar for å ta vare på biologisk viktige områder – verneområder, nøkkelbiotoper, rødlisearter. Økt kunnskap, bedre rutiner, karter og hjelpeverktøy har gjort oss bedre til å ivareta biologisk viktige områder.
  2. Forurensning av vann
   God vannkvalitet er viktig for alt liv. Glommen har fokus på å unngå forurensning av vann. Det er spesielt viktig å treffe tiltak for å unngå forurensning der kjørespor fra tømmeravvirkning møter rennende vann.
  3. Skogbrann
   Større skogbranner medfører dramatiske skader for alt liv og verdier i skogen. Glommen har satt fokus på skogbrannberedskap med nye rutiner for å unngå brann.
  4. Kulturminne
   Kulturminner er minner etter tidligere mennesker aktiviteter. I skog finnes et stort antall kulturminner som vitner om tidligere bruk av skogen. Disse kulturminnene skal ivaretas.
  5. Utnyttelse av markas produksjonsevne
   Det er viktig at markas produksjonsevne blir utnyttet ved foryngelse og pleie av skogen. Dette for å sikre verdiene av skog og også for å bidra til binding av CO2. Gjennom prosjektet «EDEL» har Glommen satt fokus nødvendige tiltak som skal sikre utnyttelses av markas produksjonsevne.

MILJØPOLITIKK

Miljøpolitikken er ledelsens styringsverktøy for miljøarbeidet. Arbeidet i miljøsystemet skal gjenspeile politikken. Miljøpolitikken skal gås igjennom hvert år for å kartlegge om miljøpolitikken er et egnet styringsverktøy.

Glommens miljøpolitikk:

Vår miljøpolitikk er utarbeidet av styret og omfatter hele bedriften. Glommen vil gjennom sin virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv.

Glommen skal ikke direkte eller indirekte være involvert i noen av følgende aktiviteter:

a) Ulovlig hogst eller handel med ulovlig tre eller skogsprodukter
b) Brudd på tradisjonelle – og menneskerettigheter relatert til skogbruket
c) Ødeleggelse av skog med høye verneverdier (nøkkelbiotoper)
d) Vesentlig konvertering av skog til plantasjer eller ikke-skog bruk
e) Innføring av genmodifiserte organismer i skogbruket
f) Brudd på noen av ILOs kjernekonvensjoner som definert i ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

I Glommens daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Glommen vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser.

Glommen skal arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne.

For å realisere dette vil vi i vår virksomhet:

 • Følge gjeldende lover og forskrifter.
 • Følge Norsk PEFC Skogstandard.
 • Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for utvikling og forbedring av miljøarbeidet ved å sette tydelige mål, og etterse at disse nås.
 • Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO-14001.

LEVERANDØRER AV VIRKE til Glommen Skog forplikter seg gjennom en miljøavtale til å følge Norsk PEFC Skogstandard, tidligere Levende Skog standard fra 2006, og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling på sin eiendom. Norsk PEFC Skogstandard består av 27 kravpunkter som skal ivareta økonomiske, økologiske/ miljømessige og sosiale interesser.

Annen dokumentasjon:

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert 1999. PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk. http://www.pefc.org
Intertek sertifiseringsorgan.