Fusjon Glommen Mjøsen

Fusjonsplanen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er utsendt til alle Glommens andelseiere.

Planen er omfattende og tar for seg de ulike sider ved fusjonen; hvorfor styret anbefaler en fusjon, målsettinger, økonomiske forhold som resultat av en mulig fusjon både for andelseierne og selskapet, tømmerprispolitikk, organisasjonsmessig struktur og forhold som berører de ansatte. Dagens vedtekter i begge selskap og forslag til nye vedtekter framgår også.

Som en støtte til spørsmål som vi antar vil komme, har vi samlet informasjon om fusjonen. Her finner dere fusjonsplanen, her ligger også et anonymisert eksempel på det brevet som er sendt alle andelseierne om hver enkelt andelseiers personlige kapitalforhold og en forklaring til endring i den individuelle andelskapitalen.

Utsendt informasjon:

Til fusjonsplanen av 14. mai 2019

Brev til andelseierne om personlige kapitalforhold

Endring i fusjonsvederlag

Innkalling til andelseiermøter med innstilling til vedtak

 

Aktuelle spørsmål og svar til fusjonsplan Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA

Hva er det som skjer?
Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA har siden høsten 2018 forhandlet om å slå seg sammen til ett selskap – fusjonere. 14. mai vedtok styrene det framforhandlede fusjonsforslaget. Styrene innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte. En sammenslåing må vedtas av andelseierne. Ved et positivt vedtak i begge foretak er man fortsatt avhengig av konkurransetilsynets godkjenning før fusjonen kan gjennomføres. Når deres avgjørelse foreligger er ikke kjent.

Hvor kan jeg finne informasjon om hva som gjelder for meg?
Alle andelseiere har fått eller er i ferd med å få pr post all informasjon vi etter loven er pålagt å sende ut, inkl fusjonsplanen og individuelt varsel om hva det betyr for den enkelte. Der finner du all relevant informasjon. I tillegg ligger all felles informasjon på glommen.no

Hva er sendt ut om fusjonen? Hvordan får jeg info om det jeg lurer på?
Vi har sendt ut alt vi etter loven er pålagt å sende ut, samt omfattende informasjon i tillegg, slik at den enkelte kan sette seg inn i saken på en god måte og ta stilling til om man vil stemme for eller mot fusjon på de møtene det er innkalt til.
Svar på de spørsmål du har finner du i utgangspunktet i de utsendte dokumentene og på glommen.no. Dersom du fortsatt ikke finner det du leter etter, ta kontakt med oss som opplyst i et annet punkt på denne siden.

Hvorfor skal det gis vederlag?
Foretakene har blitt enige om at andelseierne skal eie en like stor andel av foretakenes egenkapital før og etter en fusjon. Derfor har partene blitt enige om å yte et vederlag til de nåværende andelseierne i Glommen. Dette gjenspeiler og kompenserer Glommens andelseiere for at Glommen har en høyere egenkapital før fusjonen enn Mjøsen. Størrelsen på vederlaget er det forhandlet om. Vederlag er bare mulig å gi etter loven fordi vi nå går inn i en fusjon, og fordi det er Mjøsen som er det overtakende selskap. Blir det ingen fusjon, bortfaller muligheten til å gi vederlag.

Hva er vilkårene for vederlag?
Vilkårene er bestemt etter hva loven og vedtektene sier. Kort fortalt er det tømmeromsetning fra medlemmer på fusjonstidspunktet i årene 2014-2018. Det er bestemt at eierskifte på gitte vilkår også skal gi vederlag og noen andre ordninger. Se fusjonsplanens kap 7 for detaljene. For de fleste gjelder hovedregelen.

Hvordan har man kommet fram til hva som skal gis i vederlag?
Les først: Hvorfor skal det gis vederlag? Et annet sted på denne siden. Vederlagets størrelse er beregnet til kr 90 000 000,-, noe som også foreslås for andelseierne å vedta. Loven krever at det er andelseiernes tømmeromsetning i perioden 01.01.2014-31.12.2018 (de siste 5 år) som skal være grunnlaget for fordelingen. Andelseierne har omsatt 6.000.000 m3 i denne perioden. Beløpet delt på volumet gir kr 15,- pr m3 omsatt. Enkelt fortalt kan man gange tømmeromsetningen sin i perioden 2014-2018 med kr 15,- pr m3 for å finne sitt vederlag

Hva er endringene siden det forrige forslaget som var ute på høring?
De er mange, og det vil ikke gå an å gi en kort, uttømmende liste. Det styret oppfatter som hovedendringene for den enkelte andelseier er knyttet til andelskapitalen og tilleggsvederlag. Det er forklart på baksiden av det individuelle varselet sendt i posten med beskjed om hva fusjonen betyr for deg.

Hvordan kan jeg finne ut hva jeg får i vederlag?
Hvordan fusjonen kapitalmessig vil slå ut for deg har du fått beskjed om i den individuelle informasjonen som er sendt ut. Denne kan inneholde feil og mangler. Hvordan dette er regnet ut finner du vilkårene for og begrunnelsen bak i fusjonsplanen. Hvis du mener det du har fått tilsendt ikke er riktig, må du ta kontakt med oss – se hvordan i punktet under:

Hvor kan jeg henvende meg hvis jeg lurer på noe?
Les aller først fusjonsplanen og informasjonen til den enkelte nøye. Det aller meste finner du der. Fusjonsplanen omfatter alt som er vedtatt og den individuelle informasjonen gir deg den informasjonen du har krav på etter loven. Hvordan utfallet for deg har blitt som det er, står forklart i fusjonsplanen.
De som mest sannsynlig trenger å kontakte oss er de som har overtatt eiendom og andelseierskap i Glommen Skog via generasjonsskifte i perioden 2014-2018. Dersom du har lest det du har fått og fortsatt lurer på noe, ta kontakt med oss på følgende måte:
• Via mail til fusjon@glommen.no
• På tlf 62 43 53 00
Du må påregne noe ventetid før du får endelig svar – vi regner med at det kan bli noen spørsmål.

Hva må jeg betale i skatt?
Så langt styret i Glommen Skog har klart å finne ut, vil det ikke bli skatt på tilleggsvederlaget som ytes til andelseierne på fusjonstidspunktet. Nå er vurderingen at det er sannsynlig at det vil bli skatt på gevinst ved realisasjon av kapitalen, altså når den tas ut av foretaket.
Skatt er komplisert – for å finne ut nøyaktig hva som gjelder for deg må du se på dine egne skatteforhold, bl a kostpriser og inngangsverdier og snakke med Skattemyndighetene og/eller regnskapsfører.
Styret vil også prøve å avklare en del generelle spørsmål og formidle svarene til andelseierne

Hva er grunnlaget for endelig tall for kalenderåret – jeg har sett noen rapporter som går fra 15/1 til 15/1, det blir vel ikke riktig?
For at rapporteringen for kalenderåret skal bli riktig, må noen rapporter kjøres med utvalgsdato fra 15/1-år til 15/1-neste år. Utrapportert volum blir da riktig for kalenderåret.

Hva er fordeler og ulemper med dette forslaget sammenlignet med det forrige?
Dette forslaget er basert på de løpende forhandlingene som har vært en komplisert prosess med mange innspill. Man kan allikevel si at det er noen endringer som er kommet for at fusjonen skal gjennomføres etter loven – og en av disse er endringene på andelskapitalen og tileggsvederlaget. Det slår negativt ut for de som ikke har hatt tømmeromsetning i perioden.
Tilsvarende slår det positivt ut for de som har hatt tømmeromsetning og vi vurderer det som positivt når man det det an mot samvirkeforetakets grunntanke om trygghet for avsetning etc.

Hvis jeg skylder penger som andelskapital – når må jeg betale det?
Vedtektenes § 4 omtaler dette punktet. Det er ikke angitt noe endelig tidspunkt for opptjening av obligatorisk andelskapital. Innbetaling skjer ved trekk i brutto tømmeroppgjør til andelslaget med 1.5% eller ved kontant innbetaling.

Kommer det flere regninger? Når vedtektene om ny beregning av andelskapital trer i kraft?
Nei, beregningen du har fått nå, med forbehold om at det ikke er feil i grunnlaget, gir deg beskjed om den endelige situasjonen for deg. Det betyr at det ikke vil komme flere brev med varsel om innbetaling av mer kapital som følge av fusjon og vedtektsendringer.

Får jeg pengene i hånda?
Nei – det følger av lovbestemmelser. Andelskapital kan ikke tas ut av foretaket så lenge man er medlem. For tilleggskapitalen er det vedtektene som bestemmer hvordan den kan tas ut, som før.