Andelseier i Glommen

Glommen er totalleverandør av tjenester til skogbruket og kan hjelpe deg med alt fra tømmersalg til avvirkning og skogkultur. Andelslagets overordnede formål er å bidra til lønnsomhet i andelseiernes skogbruk.

– Det dreier seg selvsagt om tømmerpriser og avsetning, men jeg synes det næringspolitiske arbeidet er like viktig. At det arbeides for at vår næring skal ha gode rammevilkår slik at vi får et rimelig utkomme av eiendommene våre, og samtidig skal kunne drive skogen uten altfor mange restriksjoner og pålegg, sier Dorthe Pentzen i Trysil.

Dette oppnås gjennom høy tømmerpris, god sortimentsutnyttelse og lav avvirkningskostnad. For å ivareta formålet har Glommen gjennom flere år engasjert seg i skogindustri. I løpet av de siste årene har det vært satset på å sikre skogeierinnflytelse i Moelven Industrier ASA, og Glommen eier 29 % av selskapet. I tillegg til dette er det investert i andre virksomheter som støtter opp under vårt hovedformål.

Hvilke fordeler er det å være medlem?

 • Andelseiertillegg på tømmer.
 • I sum de beste tømmerprisene. Garantert tømmeroppgjør til kontraktsfestet tid.
 • Trygghet for framtidige tømmerleveranser.
 • Gratis utvisning av spesialtømmer av spesialister i virkesutnytting.
 • Skogfaglig veiledning av høy kvalitet.
 • Tilgang til et kompetent rådgivningsmiljø. Ved forvaltning og drift av en eiendom vil det forekomme problemstillinger der man trenger bistand fra utenforstående. Vår rådgivningsavdeling tilbyr bistand ved eierskifte av landbrukseiendom, skatt, offentlig inngrep i fast eiendom, konsesjon, boplikt, fradeling mm.
 • Magasinet Skog og GLOMMEN NYTT utgis 8 ganger per år. Du finner aktuell og nyttig informasjon på våre hjemmesider www.glommen.no,
 • Kurs- og opplæringstilbud.
 • Påvirkningsmuligheter på Glommens prioriteringer, og dermed på utviklingen i næringen.
 • Avkastning på innskutt kapital.
 • Deltakelse i et aktivt skogfaglig miljø i det skogeierområdet der du har skogen din.

Hvilke rettigheter får jeg som medlem?

Du vil bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. Du har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Enhver som tegner seg som medlem forplikter seg til å delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinnskudd.

Hvordan fastsettes eiendommens andelsinnskudd?

Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av størrelsen på den andelskapitalen du skal delta med. Andelens pålydende er 100 kroner, minimum er 10 andeler. Andelsinnskuddet per andelseier begrenses oppad til 120 000 kroner. Innbetaling av andelsinnskuddet kan enten skje ved trekk i medlemmenes brutto tømmeroppgjør og/eller kontant innbetaling. Slik beregner du ditt andelsinnskudd:

Eiendom Areal Kr/daa Andelsinnskudd
Lav bonitet (6-8) * 4
Middels bonitet (11-14) * 10
Høy bonitet (17-23) * 18
Sum

Hva får du igjen for den årlige serviceavgiften?

En vesentlig del av andelslagets formål er å fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett, samt bidra til faglig utvikling hos våre andelseiere. Arbeidet finansieres gjennom en fast serviceavgift. Serviceavgift kr 500,- + kr 3,60 per andel per år.

Rentebetingelser

Glommens rentebetingelser er konkurransedyktige. Renten tilskrives kontoen etterskuddsvis årlig. Vi har ikke uttaksgebyr eller begrensninger på uttak, men det presiseres at dette skal være en plasseringskonto.

Bli andelseier du også. Det er enkelt og det er lønnsomt.

Ta kontakt med oss – sentralbod tlf. 62 43 53 00. Du kan også fylle ut et innmeldingsskjema og sende til denne adressen: Glommen Skog SA, Boks 1329 Vestad, 2405 Elverum.

Skjemaet finner du her:  Skjema for registrering nye medlemmer