Kronikk av Gudmund Nordtun: Lokalvalg – veg må prioriteres

– I alle kommuner er det viktig at investering i veger prioriteres og at man er bevisst at vegene er til for å gjøre næringsliv og lokalsamfunn konkurransedyktige. Hvem kan love oss det, spør adm.dir. Gudmund Nordtun i dette innlegget.

I hele Glommens område er skognæringen viktig og den er svært transportavhengig. Ca 20 prosent av tømmerkostnad på tomt, utgjøres av transportkostnader.

Vi må få tømmeret fra skogen til industrien så kostnadseffektivt som mulig. Dette er igjen avgjørende for industriens konkurransekraft. Industrien er også avhengig av jevn tilførsel av tømmer gjennom hele året. Ingen har flere måneders forbruk av tømmer på lager lenger. Lager er kostbart og plasskrevende og om skogbruket ikke evner å levere jevnt vil dette også svekke industriens konkurransekraft.

Gjenstår mye før fylkesvegnettet er åpnet for 60 tonn

Skognæringen er avhengig av hele vegnettet. En typisk tømmertransport beveger seg fra en skogsbilveg via kommunal/fylkeskommunal veg og så riksveg til industrien. Statlig «bruprogram» og fokus på samferdsel har gjort at hele riksvegnettet i våre områder er åpnet for 60 tonn totalvekt, men det skal ikke mer til enn ei bru eller en kort strekning med fylkeskommunal/kommunal veg med nedsatt akseltrykk for at kapasiteten ikke kan utnyttes. Det gjenstår mye før fylkesvegnettet henger helt med. I Hedmark og Østfold har henholdsvis 24 prosent og 34 prosent av fylkesvegnettet lavere tillatt akseltrykk enn 60 tonn. For de kommunale vegene er situasjonen ennå verre. Der har henholdsvis 78 prosent og 60 prosent av veiene lavere tillatt akseltrykk enn 60 tonn, men da skal det også tillegges at ikke alle disse vegene er aktuelle for den type transport. På kommunenivå bør man derfor fokusere på de viktigste transportårene for tungtransport.

Forskjeller i kommunenes håndtering av telerestriksjoner

Våren og teleløsning er en annen utfordring. Derfor kartla Glommen kommunenes håndtering av telerestriksjoner våren 2019. Det viste store forskjeller. Mange kommuner har imidlertid etter hvert utviklet et system der tillit og dialog erstatter rigide bestemmelser og lange teleløsningsperioder der vegene i praksis er stengt for tungtransport. Dette er vi svært fornøyd med og det er viktig for videreutvikling av skognæringen at det opprettholdes. Vi håper etternølerne blant kommunene raskt kommer etter.

Vi er imidlertid like forundret over at enkelte kommuner som Grue, der skog og skogindustri står for en svært høy andel av verdiskaping og sysselsetting, og Elverum som ønsker å være skoghovedstad, er blant de kommunene som praktiserer svært rigide telerestriksjoner. De undergraver dermed begge sin mulighet til å styrke den industrien alle vil utvikle og den profil kommunen ønsker å bygge.

I alle kommuner er det viktig at investering i veger prioriteres og at man er bevisst at vegene er til for å gjøre næringsliv og lokalsamfunn konkurransedyktige. Hvem kan love oss det?