Debatt Aftenposten: Biologenes klagesang

Biologenes kritikk av skogbruket i Aftenposten 7. juli er ikke til å tro, men viser at norsk skogbruk står i en kamp mellom vern og bruk, skriver Gudmund Nordtun i debattinnlegget i Aftenposten i dag.

Norsk skogbruk er en klimasuksess. Ressursovervåking, planteforedling og bevisst oppbygging av ressursen i 100 år har gitt økt volum og tilvekst samtidig som andre miljøindikatorer er i bedring. Vi har mer løv, mer død ved, og mer gammel, «urørt» skog.

Biologenes kritikk av skogbruket i Aftenposten 7. juli er ikke til å tro, men viser at norsk skogbruk står i en kamp mellom vern og bruk.

Verdens befolkning og velstand har økt og fortsetter å øke. Presset på tilgjengelige ressurser og natur øker. Det «grønne skiftet» vil kreve at det utvikles bærekraftige strategier på svært mange områder. Natur og ressurser må brukes og forvaltes. Norsk skogbruk burde være et forbilde, ikke en huggestabbe, for miljøer som ikke aksepterer realitetene.

Naturpanelet spår et dramatisk og uakseptabelt tap av én million arter i nær fremtid. Men de sier også at «Marine and terrestrial biodiversity in boreal, subpolar and polar regions is projected to decline mostly because of warming, sea ice retreat and enhanced ocean acidification». I Norge er klimaendringene en altoverskyggende utfordring for biologisk mangfold.

Biologene påstår at skogbrukets egne miljøhensyn er utilstrekkelige og ensidig utvalgt. Det er en hårreisende påstand! Skogbruket er ikke alene om utvelgelsen. Biologer vurderer områdenes kvalitet, og sertifisering sikrer forvaltningen. Staten har vernet 4,8 prosent av skogarealet, men skal til 10 prosent. Skogbrukets egne avsetninger og andre restriksjoner som kantsoner, nøkkelbiotoper, verneskog og biotophensyn utgjør tilnærmet 30 prosent!

Viljen til å forvalte bærekraftig og ta hensyn fortjener bedre enn biologenes klagesang. Restriksjonene koster. Den ressursen FNs klimapanel ser som viktigste bidragsyter mot temperaturøkning, forvaltes ikke optimalt. Er dette uinteressante arealer for biologisk mangfold, bør restriksjonene lempes på.

Norsk skogbruk viser vei for en verden som trenger naturressursene, men som må forvalte dem slik at arter ikke utryddes og det biologiske mangfold forrykkes. Med en kultur for at eiendommen skal overdras i bedre stand enn da man overtok og fokus på bærekraft, vil norsk skogbruk fortsette å være en miljøriktig og fremtidsrettet næring.

Gudmund Nordtun, adm.dir., Glommen Skog

Debattinnlegget i Aftenposten leser du her