Invitasjon til andelseiermøter

Det innkalles til andelseiermøter i Glommen Skog SA hvor fusjonsplan mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA med tilhørende midlertidige vedtektsendringer skal behandles.

Etter en grundig prosess med to høringsrunder og innspill fra andelseiermøtene i mars, har et enstemmig styre vedtatt å anbefale en fusjon mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA, sier styreleder i Glommen Ole Th. Holth.

Styret er av den oppfatning at endringer i omgivelser og strukturer må følges opp av endringer i Glommen;

• Storsamfunnet utfordrer oss ved å sette flere begrensninger for våre muligheter til å skape lønnsom næring
• Tømmer blir foredlet til produkter som konkurrerer på en internasjonal arena. I høykostnadslandet Norge stiller dette særlige krav til effektivitet og kvalitet i alle ledd i verdikjeden.
• Det tar tid å etablere det grønne skiftet og alternative avsetningskanaler på tømmer. Dette stiller oss som tømmerleverandører overfor store utfordringer.
• Det skjer en kraftig strukturendring blant omsetnings-leddene. Antall skogeierandelslag er halvert siden 2010.
• Vi skal være attraktive i et marked preget av økt konkurranse.

– Glommen og Mjøsen har mange fellestrekk. De to andelslagene er begge lokalisert i tømmerrike skogstrøk der skogbruket har lange tradisjoner. Vi leverer mye av vårt tømmer til de samme industriene. Vi deler eierskap i Moelven Industrier ASA, og har mange av de samme næringspolitiske utfordringene. Fokuset på å få opp ny, verdifull skog er sterkt og målrettet i begge andelslagene. Disse forholdene ligger til grunn for styrets anbefaling, sier Ole Th. Holth.

– Styrenes klare målsetning er at den fusjonerte organisasjonen skal ta en ledende posisjon i å utvikle skogens potensial inn i framtiden.

Andelseierne inviteres til å ta stilling til fusjon

Aktivt eierskap er viktig. Som eiere av Glommen Skog SA invitere vi andelseierne til å ta stilling til styrets forslag om at Glommen Skog SA fusjonerer med Mjøsen Skog SA. Hva dette innebærer og hvorfor finner dere i fusjonsplanen datert 14. mai 2019

Sakspapirer inkludert fusjonsplan blir sendt i posten til alle andelseiere tidlig i uke 21.

Det er ekstraordinært årsmøtet 18. juni som fatter endelig vedtak.

Møtene avholdes slik:

Faginnleggene kommer etter ordinær sakliste.

SAKLISTE:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder
4. Fusjon mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA
Fusjonsplanen med forslag til endringer i vedtektene i Glommen Skog SA (jf pkt 2.10 i fusjonsplanen) følger vedlagt innkallingen.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Andelseiermøtet i Glommen Skog (…… navn på område) støtter styrets vedtak om fusjon mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA i samsvar med fusjonsplan av 14. mai d.å., med Mjøsen Skog SA som overtagende foretak. Andelseiermøtet støtter styrets forslag til endringene i vedtektene for perioden frem til fusjonens gjennomføring.

På møtene deltar eiervalgt og administrativ ledelse i Glommen Skog.

Vel møtt.

Styret i Glommen Skog SA