Kan vi forvente store barkebilleangrep i sommer?

 

«Barkebille Boogie». Granbarkbilla herjet fra 1976-81 og ødela flere millioner kubikkmeter tømmer i Norden.

Fjorårets varme og tørre sommer har ført til store angrep fra granbarkbille i Sør-Sverige. Anslagsvis 2,5 millioner  kubikkmeter gran er drept i området fra Karlstad og sydover. Mange spør seg derfor om vi kan forvente tilsvarende angrep i vår geografi i år.

På Østlandet var sommeren 2018 ideell for granbarkbilla, med varmt og tørt vær i svermingsperioden. I tillegg var antakelig andelen tørkestresset gran høyere enn normalt, noe som granbarkbilla setter pris på.

Forholdene ligger til rette

I Glommen har vi ikke mottatt meldinger om angrep fra granbarkbille av betydning. Antakelig skyldes det at sommeren 2017 ikke var spesielt god for granbarkbilla og det antall biller som derfor våknet opp våren 2018 og hadde mulighet for å utnytte fjorårets gode yngleforhold, var relativt begrenset.

Derimot er antakelig andelen overvintrede biller vesentlig høyere nå i vår og hvis årets vår og sommer blir som i fjor, ligger forholdene til rette for en betydelig større mengde granbarkbiller i skogen enn det vi er vant med.

Tabellen nedenfor viser resultatene av billefangsten som er gjort i overvåkningssammenheng de siste årene. For fylkene i vår geografi må endringene beskrives som marginale, med unntak av Østfold.

Fjern ynglemateriale 

Som skogeier er det dessverre få tiltak du kan iverksette nå, for å begrense et eventuelt angrep av granbarkbille. Bruk av billefeller har begrenset effekt og er i de fleste tilfeller ikke regningssvarende. Fangsttrær har større effekt, men krever god planlegging og oppfølging. Derimot vil effekten av god skoghygiene alltid være positiv. Fjerning av vindfall og hogst av granskog, som av forskjellige årsaker «står og sturer», er effektive tiltak.

Se opp for boremel

Det beste å foreta seg nå, er å jevnlig befare skogen for å se etter granbarkbilleangrep. Angrepene kommer først på svekket skog. Eksempel på dette er flatekanter med eldre granskog inntil ferske hogstflater. Er disse i tillegg solvendte og har fått noe vindfall, er det optimalområder for granbarkbilla. Normalt angripes grupper av trær. Se etter lyse brunt boremel på stamme og ved stubbe.

Finner du boremel er det antakelig granbarkbilla som er på ferde. Gran som begynner å få glissen og brun krone, er antakelig angrepet. I slike tilfeller bør du kontakte du din lokale skogbruksleder og får tømmeret ut av skogen så snart som mulig og før billene flyr ut igjen på sensommeren. Skogbrukslederen kan også svare på andre spørsmål vedrørende granbarkbilla.

Vi i Glommen ønsker alle en kald og regnfull sommer.