Aftenposten markerer seg motstrøms!

Senterpartiets framgang forbauser nok mange og også Aftenpostens redaksjon. Den kommer til å være sentral i det politiske kommentarbildet framover, fordi alle tegn tyder på at Sp vil gjøre et brakvalg til høsten.

Adm.dir. Gudmund Nordtun er overrasket over at Aftenposten sår tvil om skogens klimarolle.

I Aftenpostens leder den 25. mars er avisen svært så forutsigbar kritisk til deler av Sps politikk, men nevner ikke at på deler av kritikken er det Aftenposten som er på tvers av det meste. I lederen skriver man at «…Snarere vil Senterpartiet ha mer aktivt skogbruk for å øke skogens opptak av karbon. Det selv om det er omstridt om aktivt skogbruk og skogplanting i Norge gir pluss i klimaregnskapet.»

Aftenposten nevner ikke at FNs klimapanel støtter Sps syn. EU er på samme spor og vitenskapelig er de aller fleste enige om at aktiv bruk av skogen som karbonbinder og som kilde til grønt karbon inn i en grønnere og mer bærekraftig framtid, er helt sentral. Dette er ikke mulig uten «aktivt skogbruk og skogplanting». Skogen i Norge spiller en svært aktiv klimarolle. Norge har akkurat sendt sin referansebane for forvaltet skog i henhold til EUs regelverk til EFTAs overvåkningsorgan ESA. Her konkluderes det med at den valgte referansebanen «gir et gjennomsnittlig årlig opptak av CO2 på ca 25,5 millioner tonn CO2 i perioden 2012-2015. Dette inkluderer lagring av karbon i treprodukter».

Aktiv forvaltning av skogen vil spille en svært sentral rolle i klimapolitikken framover. Hvordan Aftenposten redaksjonelt kan snakke ned og så tvil om betydningen av dette, er en større gåte enn Sps framgang!

Aftenpostens leder leser du her