Planting av skog er et godt klimatiltak

Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt. I løpet av en treårige pilotfase har det blitt plantet gran på i overkant av 6000 dekar i pilotfylkene Rogaland, Trøndelag og Nordland.

Trærne forventes å ta opp om lag 700 000 tonn CO2 de neste 85 årene. Trevirket fra hogst kan brukes til å erstatte fossilt råstoff. Dersom arealet hadde grodd igjen naturlig ville karbonopptaket vært vesentlig lavere, om lag 250 000 tonn.

– Planting av skog er en av de viktigste oppgavene innen skogbruket og danner grunnlaget for videre skogsdrift. Med et tidsperspektiv på 60 år og mer fra planting til hogst, vil det påvirke de neste generasjonene sin mulighet til å nyte godt av investeringen – både økonomisk og klimamessig, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på regjeringens hjemmeside.

Norges Skogeierforbund er fornøyd med at planting på nye arealer nå blir bekreftet som et tiltak med positiv klimanytte, og vil jobbe for en videreføring.

– Det er positivt at rapporten er så entydig på klimaeffekten. Det er en inspirasjon til å satse videre på planting på nye areal som klimatiltak. Vi mener ambisjonsnivået bør være minst 50.000 dekar pr år som tilsvarer det arealet som hvert år avskoges som følge av nedbygging, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.