Fraråder medlemmer å bruke ny luftledningsavtale

REN AS har publisert en bransjeanbefalt avtalemal for luftledningsanlegg. Norges Skogeierforbund i samråd med sine andelslag, NORSKOG og Norges Bondelag mener denne ikke ivaretar grunneiers rettigheter tilstrekkelig, og fraråder sine medlemmer å bruke den.

Foto: G. Kaddan

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Energi Norge utarbeidet for noen år siden en avtalemal for kraftlinjer, herunder høyspenningsnett. Avtalemalen dekker temaer som er knyttet til etablering og vedlikehold av kraftlinjene, herunder bygging av veier, uttak av tømmer og rydding i kraftlinjesonen, sikkerhetskrav for å unngå skader på linjenettet, varslingsplikt m.m.

Innholdet i REN AS sin avtalemal fremstår for oss som en dårligere løsning enn den eksisterende malen, og grunneierorganisasjonene kan derfor ikke anbefale REN AS sin versjon slik den foreligger. Norges Skogeierforbund i samråd med sine andelslag, NORSKOG og Norges Bondelag vil derfor fraråde sine medlemmer fra å benytte den nye malen som er utarbeidet av REN AS, da denne etter vårt syn ikke ivaretar grunneiers rettigheter tilstrekkelig.

Les mer på skog.no