Høy tømmerpris!

Glommen er alltid opptatt av å presentere gode tømmerpriser. Styret i Glommen Skog fokuserer sterkt på arealavkastningen til andelseierne som i all vesentlighet består av tømmersalg. Prisnivået på tømmer er avgjørende for konkurranseevnen.

Prisstatistikken via Skog-Data hvor man kunne ta ut månedsvise priser pr kommune samlet for alle som omsetter tømmer er nå stengt. Dette etter påtrykk fra aktører i næringen. Det er uheldig for skogeierne at temperaturmåleren i markedet, som denne databasen var, ikke lenger er tilgjengelig. Glommen finner det merkelig at ikke alle aktører synes det er greit å bli målt på prisnivå.

Vi har vært gjennom en høst med god etterspørsel i markedet, høye tømmerpriser og et godt aktivitetsnivå. Glommen har fortsatt et behov for å kunne definere hvordan vi ligger prismessig i forhold til andre aktører. Med bakgrunn i statistikk fra Landbruksdirektoratets hjemmesider som oppdateres månedlig for volum og priser pr fylke (VSOP), har vi satt opp et sammenligningsgrunnlag pr fylke og treslag for perioden august til desember 2018. Glommens priser er tatt ut fra avregningspriser til skogeierne beregnet i Skog-Data. Ved å trekke Glommens volum og verdi ut fra alle aktørers volum og verdi, vil restvolumet være konkurrentenes samlede volum og gjennomsnittlige tømmerverdi. Bakgrunnen for valg av denne perioden er at man da får med seg en forholdsvis lang periode med begrensede prisvariasjoner. Samtidig vil størrelsen på volumet fange opp eventuelt andre avvik som påvirker prisen. Materialet er basert på fylkesvise priser for hhv. gran og furu. Vraket virke er utelatt. Total merverdi i Glommens favør målt mot gjennomsnittet av konkurrentene for fylkene Hedmark, Akershus/Oslo og Østfold er på snaut 8 mill. kroner. I tillegg kommer eventuelt utbytte på samhandel fra andelslagene/aktørene. For Glommen sin del var utbyttet på 11 kr/m3 for andelseiernes leveranser i 2017. Styrets innstilling for 2018 vil være høyere enn dette.

Tallene er spesifisert i tabellen.

Tabeller: Fylkesvis sammenligning pr treslag for perioden august til desember 2018.

Glommen presiserer
Glommen presenterte i en nyhetsartikkel på vår hjemmeside 13. september 2018, og i vårt medlemsblad «GlommenNytt», samt i distribuerte flyers i deler av Akershus og Østfold, at Glommen Skog er best på pris. I artikkelen sammenlignet vi pris pr. treslag for 3 ulike geografiske områder – Hedmark Nord, Hedmark Sør og fylkene Østfold og Akershus samlet.

Vi ønsker å presisere at vi i artikkelen sammenlignet gjennomsnittet av våre priser, mot gjennomsnittet av alle våre konkurrenter i de tre geografiske områdene, basert på innhentet tall fra Skog-Data AS.
Hvilke priser andre aktører opererer med enkeltvis lå ikke til grunn for artikkelen. Glommen Skog hadde derfor ikke belegg etter markedsføringsloven for å konkludere på generelt grunnlag at vi er «best på tømmerpris», har «høyeste tømmerpris» eller at Glommen Skog gir «maksimalt betalt for skogeieren – for hele tømmerpartiet».
Vedrørende påstanden i artikkelen om at «sagtømmeret som står i skogen forblir sagtømmer også på velteplassen», så ønsker vi å presisere at Glommen ikke uttalte seg om hva som er situasjonen hos konkurrentene.

Glommen er allikevel av den oppfatning at våre priser – i disse tre geografiske områdene – er bedre enn gjennomsnittet av våre konkurrenter pr. treslag som innbefatter alle sortimentsgrupper ekskl. vraket virke».