Høringssvar fra Glommen – regional plan for lokalisering av tømmerhavn

Næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen har skrevet et høringssvar i forbindelse med det pågående arbeidet med å sikre lokalitet for tømmerhavn i Drammen-Oslofjorden.

Lierstranda ligger strategisk godt plassert

Lierstranda har vært viktig for hele norsk skogbruk i en lang periode da virksomheten på Tofte var en viktig avtager av norsk virke. Lierstranda ligger strategisk godt plassert og det er for tidlig å utelukke denne terminalen som framtidig løsning.

Viktig å etablere rasjonelle, konkurransedyktige transportkjeder

Det grønne skifte har åpnet svært mange nye muligheter. Vi beveger oss i en retning der samfunnet fokuserer på bærekraftig forvaltning, biobaserte produkter og sirkulær økonomi. I et slikt perspektiv er det viktig å etablere rasjonelle, konkurransedyktige transportkjeder for å utvikle skogens konkurransekraft generelt.

Helt avhengig av å eksportere tømmer

Norsk skognæring er i dag helt avhengig av å eksportere tømmer. I gitte situasjoner f.eks med store vindfellinger eller andre kalamiteter, vil rasjonelle transportkanaler til et større og mer geografisk spredd marked en det strategisk foretrukne nærmarkedet, være viktig for å redde tømmerverdiene.

Stor betydning for hele det norske skogbruket

Det er et mål for myndighetene og for norsk skognæring å øke Norges verdiskaping med basis i fornybare ressurser som skogen representerer. Vi skal ikke lenger tilbake enn til begynnelsen av dette århundret for å finne at vi importerte mer tømmer enn vi eksporterte. Skal vi lykkes med å etablere ny treforedlingsindustri i Norge, må også import av tømmer være en mulig løsning med hensyn til råvare. En god, konkurransedyktig havn sentralt i Drammensfjordområdet er derfor av strategisk stor betydning for hele norsk skogbruk.

Hele høringssvaret leser du her