Honnør til Rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 4 og 5 har tatt en beslutning om å felle ytterligere 4 ulver. Det er bra!

Gunnar A. Gundersen

Vi vil også gi honnør til Rovviltnemnda for å «sette ned foten» og gi klar beskjed om at det er de som har beslutningsmyndighet i en situasjon der bestandsmålet er nådd og det med god margin i henhold til utsagn fra Miljødirektoratet. Det er også bemerkelsesverdig at departementet har måttet bøye seg for dette.

De sier i vedlagte brev at vedtaket må iverksettes! De skal ettergå grunnlaget for vedtaket, men de bøyer seg for at beslutningsmyndigheten er i nemnda. Det er betryggende at disse vedtakene ble gjort med stort flertall i nemnda. Vi får innkassere de små positive skritt vi kan se og Rovviltnemnda bør ta med seg styrket selvtillit etter dette vedtaket i KLD!

Utdrag fra brevet fra Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet vil foreta en juridisk gjennomgang av rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak 30. januar 2019 om ekstra kvote for lisensfelling utenfor ulvesonen på fire ulver. Etter departementets foreløpige vurdering er det usikkert om vilkårene for at rovviltnemndene kan fatte et slikt vedtak, er oppfylt. Vi har imidlertid kommet til at iverksettingen av vedtaket ikke utsettes.

Departementet har dessuten merket seg at vedtaket kan bli påklaget og det er ønskelig at eventuelle klager på vedtaket fremmes raskt. At det fattes vedtak om utvidet kvote i lisensfellingsperioden innebærer at ulv kan felles mens klagebehandlingen pågår. For å få en reell klagebehandling er det viktig å få en rask framsettelse av eventuelle klager og en rask klagebehandling.

Her leser du brevet fra Klima- og miljødepartementet