Bygging i strandsonen

John Fulland baserer hele sitt innlegg «Bygging i strandsone» i Glåmdalen 31.1. på en helt gal lovforståelse. Han skriver; «Allerede på 60-tallet bestemte Norge seg for et regelverk … at det langs alle innsjøer skal være et belte på 100 m som ikke kan bebygges…». Dette er feil selv om mange innlandskommuner har praktisert forbudet.

Ingen lovbestemt forbudssone langs ferskvann og vassdrag

Det er Plan- og bygningsloven § 1-8 som omhandler forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Der skilles det mellom sjø (saltvann og kyst) og innlandsvassdrag; Langs sjø gir loven et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet og statlige planretningslinjer for en differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø beskriver hvordan kommunene skal ta hensyn til strandsonen i behandling av plan- og dispensasjonssaker. For områder langs ferskvann og vassdrag gjelder ingen tilsvarende lovbestemt forbudssone i plan- og bygningsloven. For disse områdene sier loven at for områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte tiltak mv. ikke skal være tillatt.

Kommunene har i loven frihet til å foreta egne vurderinger

Kommunene har i loven en frihet til å foreta egne vurderinger som svært mange Innlandskommuner ikke har benyttet seg av, fordi man har praktisert et generelt forbud. Dette er svært lite fornuftig. Ved å åpne for en mer fleksibel og bevisst tenkning kan man kanskje gjøre mange områder i Innlandet langt mer attraktive for utbygging og aktivitet uten at dette får noen som helst negative konsekvenser for allmenheten eller andre kvaliteter i Innlandet. Jeg vil heller si tvert om, vi kan få vist at Innlandsvassdrag faktisk har store kvaliteter og kan være attraktive og bidra til aktivitet og verdiskaping. Det som forutsettes er bare at man ser på og har en bevisst holdning til hvilke kvaliteter man ønsker å utvikle. En praksis som baserer seg på en fullstendig gal lovforståelse og som utelukker enhver utvikling innenfor 100-metersbeltet vil redusere Innlandets muligheter og hemme utvikling sterkt!

John Fullands innlegg leser du her