Glommen oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak.

Fakkeltoget vil finne sted i Oslo den 8. januar med start kl. 18.00. Det starter på Youngstorget og ender opp foran Stortinget hvor det holdes appeller.

– Ta med neste generasjon og bli med på markeringen – nå gjelder dette ulv, men i neste rekke frykter vi tilsvarende vedtak fra regjeringen når det gjelder de andre store rovdyrene, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Det er satt opp felles transport med buss fra en rekke steder. Påmelding til buss gjør du her:

Klima- og miljødepartementet (KLD) vedtok den 17.12.18 uttak av kun en ulveflokk innenfor ulvesonen. Dermed overprøvde departementet rovviltnemdenes vedtak om at også ulveflokkene i Mangen og Hobøl skulle tas ut. Rovviltnemndenes beslutning var forankret i tilgjengelig, offisiell informasjon om bestandsutvikling og størrelse og i Stortingets vedtatte bestandsmål.

Miljødirektoratet sier i sin faglige tilrådning at det fødes tilstrekkelig med valpekull i 2019 til å oppnå bestandsmålet om Rovviltnemndenes vedtak følges og uttak av de tre aktuelle revirene innenfor ulvesonen effektueres. Uttak i tråd med Rovviltnemndenes vedtak truer ikke bestandens overlevelse. Departementet sluttet seg til dette og bekreftet at de anser at rovviltnemndenes vedtatte kvote sannsynligvis ikke er til hinder for å nå bestandsmålet neste år. Klima- og miljødepartementet valgte allikevel å fatte et vedtak som ikke kan oppfattes på annen måte enn at Stortingets vedtatte bestandsmål ignoreres.

Stortinget har i innstillingen til ulveforliket vært tydelige på at Stortingets vedtatte bestandsmål er det overordnede vedtak. Til tross for 2 oppfølgingsdebatter i Stortinget etter ulveforliket og statsrådens avslag på jakt i desember 2016 i der statsråden avverget mistillit ved å love at Stortingets vedtak skulle iverksettes og at lovgrunnlaget for dette skulle komme på plass, velger KLD i år igjen å fortsette å hevde at de ikke har hjemmel til å ta ut flere ulveflokker. Dette setter hele vårt styringssystem på prøve. Det er i Stortinget forlik formes og nasjonal politikk vedtas, ikke i departementene. Det var krevende for Stortinget å oppnå ulveforliket i 2016. Det ligger i sakens natur at forlik innebærer at ingen får det akkurat slik de vil. Forliket er det muliges kunst. Nettopp derfor er det viktig at rovdyrforliket respekteres og etterleves. Det har med tilliten til vårt demokrati og forvaltning å gjøre. Vi kan ikke lenger akseptere at styringen av KLD overlates til særinteresser som hele tiden presser forlikene lenger enn Stortinget ønsker. Regjeringen og ikke bare KLD må derfor ansvarliggjøres.

Regjeringens vedtak har provosert både de som bor i ulvesona og i andre rovdyrutsatte områder samt nærings- og interesseorganisasjoner. En rekke interesseorganisasjoner har gått sammen om å arrangere et fakkeltog mot regjeringens vedtak. Glommen står bak arrangementet i samarbeid med alle organisasjonene i Naturbruksalliansen – Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk. Vi mener at regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!

Et slikt arrangement medfører betydelige kostnader. Naturbruksalliansen har derfor etablert en innsamlingsaksjon for å bidra til finansiering. Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.

– Vi ønsker en rolig og verdig markering. Håper vi sees i fakkeltoget den 8. januar.