Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) fra en rundtur i Solør og Elverum i regi av Glommen for å lære mer om næringskjeden rundt skog og tre. Foto: Åsmund Lang.

Landbruks- og matministeren har i dag fastsatt fordeling av midler på Landbrukets utviklingsfond (LUF) til skogbruk over jordbruksavtalen for 2019. Her inngår flere miljøtiltak.

– Gjennom satsingen over jordbruksavtalen bidrar regjeringen til økt kunnskap om miljøverdier og dermed økt presisjon og kvalitet på skogbrukets miljøhensyn, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Viktig virkemiddel

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er et viktig virkemiddel for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om skogressursene og samtidig ta nødvendige hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier. Bevilgningen til skogbruksplanlegging økes med 1 million kroner til 28 millioner kroner i 2019. Av disse midlene går i underkant av 5 millioner kroner til NIBIOs arbeid med videreutvikling av arbeidet med miljøregistreringene i skogbruksplanleggingen. De øvrige skogbruksplanmidlene går til skogeierne til gjennomføring av skogbruksplanlegging med miljøregisteringer.

For 2019 er det også øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. 6 millioner kroner av disse skal forbeholdes økt ivaretakelse av nøkkelbiotoper. Avsetting av nøkkelbiotoper bidrar til å ivareta truede arters leveområder der det drives aktivt skogbruk. I 2019 kan det også gis støtte blant annet til fjerning av utenlandske treslag som har spredt seg utenfor bestand.

Les mer på regjeringen.no