Endringer i sameloven (konsultasjonsplikt) bør utredes ytterligere

Regjeringen har fremmet et forslag om å lovfeste konsultasjonsplikt med Sametinget/samene.

Gunnar Gundersen: – Glommens bekymring er at forslaget er vagt på mange områder.

Glommen har jobbet aktivt med forslaget og NSF stilte på våre vegne i høringen som Kommunalkomiteen avholdt.

– NSF og Glommens bekymring er at forslaget er vagt på mange områder og usikkerheten er stor med hensyn til hvordan dette skal praktiseres. Vi mener grunneierrettigheter og andre rettigheter enn samenes rettigheter ikke er belyst. Det hjelper ikke at konsultasjonsplikten kun gjelder offentlige instanser, fordi konsultasjonsplikten vil gjelde på svært mange områder der private også er berørt eller er en part. Notatet som ble oversendt komiteen og budskapet som ble framført, konkluderte med at dette lovforslaget bør utredes ytterligere/bedre og så sendes ut på bred offentlig høring før Stortinget eventuelt vedtar å lovfeste konsultasjonsplikten, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Her leser du innspillet fra NSF/Glommen