Skog og karbon

Skogen er selvfølgelig mye mer enn trær, Arnodd Håpnes! Du angriper meg i ditt innlegg 3. oktober, fordi jeg i et tidligere innlegg skrev at et skogareal som er hugget er karbonnøytralt igjen etter ca 20 år og at deretter øker netto opptak for så å avta fram mot at skogen blir for gammel. Dette var ikke mine private betraktninger.

Gunnar A Gundersen: – Skogen er selvfølgelig mye mer enn trær, Arnodd Håpnes!

Jeg gjenga den informasjonen som ble gitt på et seminar i Norsk VitenskapsAkademi der en forskningsrapport om livssyklusen til en skog i klimasammenheng, ble presentert.

Jeg håper jo at Arnodd Håpnes også har fått med seg at både EU og FNs klimapanel er tydelige på at bærekraftig og aktiv forvaltning av skog er en viktig del av klimaløsningen. Det bør heller ikke være ukjent at bl.a. Nasjonalbudsjettet i flere år har vist prognoser som anslår at skogens netto binding av karbon vil avta framover i Norge, fordi store arealer skog blir for gammel.

Arnodd Håpnes holder imidlertid fortsatt fast på en helt annen oppfatning. Han henviser til at «det er estimert at det kan ta 90-150 år før flatehogd areal igjen går i null». Hvor tar han dette fra? Hvilke seriøse forskningsrapporter underbygger noe slikt?

Om dette er riktig, må jo det bety at det blir stadig mindre karbon bundet i store deler av det norske skogareal som blir drevet etter rimelig fornuftige, bærekraftige kriterier og som blir hugget når skogen når hogstmodenhetsalder. Det virker med respekt å melde, Håpnes, som tull og tøys.

Her leser du debattinnlegget til Arnodd Håpnes.

Med planting og skogpleie vil kubikkmassene i den nye skogen som kommer opp være større enn i gammelskogen som ble hugget. Vi er vel enige om at de nye trærne fortsatt skal være festet i bakken og utvikler røtter og alt som hører med under bakken. Da bindes mye ny karbon. I tillegg har en stor andel av den gamle skogen som ble hugget, blitt til varig karbonbinding gjennom bygningsprodukter etc.. Det er dessverre du som er på tvers av det meste av forskning og dokumentasjon som finnes på dette, Håpnes, og du må komme opp med noe bedre enn at «det er estimert» som dokumentasjon om du skal tas seriøst.

På det omtalte seminaret hos Norsk VitenskapsAkademi sa tidligere statsminister i Sverige, Göran Pärsson, at «det absolut mest kontroversiella är at inte bruka skogen». Det er jeg hjertens enig i! Vi går en klima-intensiv og -fokusert framtid i møte.

Det er skremmende perspektiver på de prognosene vi får presentert. Da har vi ikke råd til ikke å forvalte og bruke skogen på bærekraftig vis. Fotosyntesen er gitt oss av naturen, den kan forvaltes til å gi billig karbonbinding og en rekke produkter som vil erstatte fossilbaserte produkter. Vi vet hvordan skogen skal forvaltes bærekraftig i Norge og Norden og miljøindikatorene viser da også at vi har et skogbilde i bedring på de fleste områder.

«Skogen er mer enn trær», det er helt sikkert. Aktiv og bærekraftig bruk av skog er vårt desidert billigste klimatiltak. Håpnes bør realitetsorientere seg, søke mer konstruktive løsninger som tar inn over seg hva skogen betyr og forsøke å bidra til utvikling.