Malurten i statsbudsjettet er knyttet til ulv

I ulveforliket våren 2016 ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen (vedtak IV). I tillegg ba Stortinget regjeringen legge fram en sak hvor man vurderer mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen (vedtak IV).

I Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) innførte Regjeringen i 2017 en tilskuddsordning til kommuner med ulverevir, den er nå på 20 millioner og videreføres for 2019 med 20,56 millioner. Av enkelte er disse pengene stemplet som «avlatspenger». Regjeringen og KLD mener imidlertid at de med dette har innfridd Stortingets flertallsvedtak i rovviltforliket 2016.

Latterliggjøring av tap og belastninger

Glommen mener at KLD og Regjeringen med dette latterliggjør de tapene og belastningene som er påført innbyggere og rettighetshavere i ulvesona. Norges Bondelag har beregnet tap av beiterettigheter fram til i fjor sommer til å være 4,5 milliarder og NORSKOG har anslått tap knyttet til jakt på 40 millioner pr år, kapitalisert til et rettighetstap på 1 milliard. I tillegg kommer det generelle tap av livskvalitet som berører de fleste innbyggere i sona.

Kompensasjonspengene kan brukes som tilskudd til visse næringsinteresser, tjenestetilbud eller næringsutvikling og det er opp til kommunene å bestemme fordelingen av tilskudd. Disse pengene kan ses som en viss kompensasjon for det tap av livskvalitet som mange har, men det er helt uakseptabelt at KLD bevilger penger til kommunene for tap grunneierne har. Grunneierne har ikke glede eller nytte av kommunale prosjektstillinger eller andre generelle næringstiltak i kommunene.

Enkeltindividene må bære kostnadene

Glommen mener at Stortingets vedtak ikke er oppfylt og fortsatt må enkeltindividene bære kostnadene for storsamfunnets ønske om å gjeninnføre ulven i Norge. Det er ikke akseptabelt og det er ikke til å tro at det er en borgerlig regjering med fokus på enkeltmennesker og eiendomsrett som står for dette. Glommen vil fortsette å presse på for en rettferdig behandling av innbyggere og rettighetshavere i ulvesona.