Ingen store overraskelser i statsbudsjettet

For skogbruket gir ikke statsbudsjettet de store rykninger.

Gunnar A. Gundersen: Skogen omtales positivt i statsbudsjettet både som klimaaktør og som verdiskaper for Norge.

Skattesatsen for alminnelig inntekt settes ned fra 23 til 22 prosent, men formuesskatten endres ikke for skogbruket. Vi berøres ikke av at aksjerabatten økes noe. Satsingen på infrastruktur (veger og jernbane) er sterk og satsing på tettere planting og gjødsling som klimatiltak videreføres med unntak av noen kutt som var knyttet til behovet for rutine-etablering og kontroll. En forskningssatsing for å øke klimabidrag fra skogen på 25 millioner må sees som positivt.

Skogen omtales i det hele positivt i budsjettet både som klimaaktør og som verdiskaper for Norge. Videreforedlingspotensialet er stort.

Regjeringen er i dialog med EU om felles oppfylling av klimamålene fram mot 2030. En avtale vil innebære at det blir satt et eget mål for skog- og arealsektoren og at «Norge vil få de samme reglene for bokføring av opptak og utslipp». Så vil tiden vise hva som ligger i dette. Det er viktig at det faktum at Norge har ligget betydelig under tilvekstnivået i mange år, blir akseptert og at reglene vil kunne praktiseres slik at økt hogst vil la seg realisere uten at norsk skogbruk blir sett på som klimanegativt.