Stortingspolitikerne oppdateres på skognæringens situasjon

Glommen sammen med bransjeorganisasjonen Treforedlingsindustrien, inviterte nylig Stortingspolitikerne fra Østfold og Hedmark til skogprat. Skog og skognæringen er i vinden.

Gledelig møtte det opp på en mandagskveld i Oslo, en nesten fulltallig gruppe fra Hedmark (seks av syv) og Østfold (seks av ni), supplert med en representant fra Telemark og en fra Akershus.

Stortingsrepresentantene fikk en kort og sammenfattet presentasjon av situasjonen og utfordringer i bransjen, adressert fra daglig leder i Glommen Gudmund Nordtun, COO i Norske Skog Tore Hansesætre og dir. i Borregaard Jørn Syvertsen.

Gudmund orientert kort om Glommens virksomhet før han rette oppmerksomheten mot de utfordringer vi har i hverdagen og som vi trenger politisk støtte og tilretteleggelse på. Hovedfokuset til Glommen nå er Godspakke Innlandet og en rask utvikling av tømmerterminalen på Norsenga, behovet for en robust og god utdanningslinje for skogsmaskinførere, og Glommens rolle som en betydelig distriktspolitisk aktør i områder med store naturressurser for verdikjeden skog. Mulig fusjon med Mjøsen ble også nevnt.
Dialogen var åpen og god og politikerne stilte spørsmål på flere områder til næringen.

Ingjerd Skaug (H) roste initiativet som brakte de ulike «benkene» sammen i en uformell setting med et nyttig og interessant tema. Hun avsluttet med en oppfordring om å ta slike initiativet også ved en senere anledning.

Trygve S. Vedum (SP) spurte om situasjonen i Norsk Skog og deres syn på framtiden. Svaret fra Tore Hansesætre var at de nylig har fått endelige svar på salget til Oceanwood og nå fokuserer for fullt på drift og utvikling av selskapet. Transport-, energi og virkeskostnader er sentrale områder.

Tonning Riise (H) var opptatt av hvilke politiske virkemidler som var de viktigste grepene som politikerne kunne prioriteter. NSI var her særlig opptatt av kompensasjonsordningen for CO2. Denne forskriftene skal revideres og industrien vil være med.

Karin Andersen (SV) var opptatt av arbeidet med Forskning og utvikling og samspillet mellom et nødvendig statlig initiativ og bidrag og næringens prioriteringer og pågående prosjekter.

Flere politikere fra Hedmarks-benken ønsket et tydelig svar på hva skognæringen mente om prioriteringer av tømmerterminaler i området. Gudmund gav dem svar på dette med fokus på Norsenga.

Fra v.: Tor Andre Johnsen (Frp), Gudmund Nordtun og Emilie Enger Mehl (SP).

Interessant å merke seg at flere på møtet også var innom den siste nyheten om fusjonsforhandlinger mellom Glommen og Mjøsen og kommenterte dette positivt ut fra behov for sterkere skogkonstellasjoner som kunne være viktige drivere i utviklingen framover.

Glommens vurdering er at slike møter er et viktig bidrag for å etablere gode relasjoner til viktige politiske personer for skognæringen i vår geografi. Som næringspolitisk sjef i Glommen Gunnar Gundersen sa det i sin oppsummering: – Et flott dialogmøte med tilnærmet fullt fremmøte og stor diskusjonsiver. Det er viktig å knytte kontakt mot det politiske miljø og markere skog og Glommen som viktig i disse fylkene.