Glommen er best på tømmerpris!

Ved inngåelse av tømmerkontrakt kan sortiment- og prisjungelen være vanskelig å forstå. Legger man til hogstmaskinas ulike prioriteringer mellom sortimenter blir det enda vanskeligere.

– Man skal ha høyt kunnskapsnivå for å kunne vurdere endelig tømmerpris på hele drifta, for det er jo det som er interessant for skogeier, sier markedssjef Håkon Bakken.

– Det er sterk konkurranse om skogeiernes tømmer, og det er bra. Glommen liker konkurranse som driver oss framover. Samtidig må man skille på sunn og usunn konkurranse. Sunn konkurranse er på like vilkår, det vil si at man sammenligner epler

og epler – ikke epler og pærer.

Sagtømmer stående i skogen skal bli sagtømmer på velteplass

I tilgjengelig markedsinformasjon opereres det til tider med svært høye tømmerpriser, men er de høye prisene virkelig så gode?

Skal en høy tømmerpris på både massevirke og sagtømmer være god må man sikre at sagtømmeret som står i skogen forblir sagtømmer også på velteplassen.

Interessante resultater

Glommen er til tider imponert over sine konkurrenters tømmerpriser på sortimentsnivå, men hvor stor blir den totale verdien på tømmerpartiet?

– Vi har tatt utgangspunkt i tømmerprisene siste tre måneder (mai-juli) som er tilgjengelig via offentlige rapporteringssystemer basert på innberetning av skogfond. Statistikken gir totalt volum og verdi for hver geografi fordelt på sagtømmer og massevirke pr treslag. Når vi trekker fra Glommens volum og verdi pr geografi og sortimentsgruppe, sitter vi igjen med konkurrentenes volum og verdi og kan sammenligne priser og fordeling på massevirke og sagtømmer. Dette har gitt interessante resultater, sier markedssjefen.

Priser Glommen og andre mai-juli 2018

I sammenstillingen er Hedmark delt i sør og nord, der sør-geografien er fra Åmot og sørover hvor vi har god tilgang på terminaler og mange kjøpere. Nord-geografien er definert fra Trysil og nordover hvor det er lengre transportavstand til terminal og færre industrier å spille på. Østfold og Akershus er med sin industrinærhet vurdert samlet.

Tallenes tale er tydelig, Glommen leverer høyeste tømmerpris til skogeierne

– Det som også er interessant er at Glommens tynningsandel er høyere enn konkurrentenes, noe som skulle tilsi mer massevirke og dermed lavere pris. Men slik er det ikke, i mange geografier har vi en vesentlig lavere massevirkeandel enn konkurrentene til tross for høyest tynningsandel. Årsaken til dette er åpenbar for oss i Glommen. Vi apterer tømmeret optimalt så det gir maksimalt betalt for skogeieren – for HELE tømmerpartiet!

– For Glommen blir sagtømmer stående i skogen sagtømmer på velteplass. Høye priser på det enkelte sortiment betyr ikke nødvendigvis høy tømmerpris totalt for skogeier. Legges eksempelvis en vesentlig del av smått sagtømmer i massevirket blir totalprisen lav likevel, sier Bakken.

Det enkle er det beste – og er best betalt!