Naturbruksalliansens innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ved flere anledninger, bla. i Stortinget 4. april i år forsikret om at han vil følge opp de vedtak Stortinget har fattet om ulveforvaltningen, herunder Stortingets bestandsmål.

Naturbruksalliansen viser til den foreliggende innstillingen fra sekretariatet i fellessak 3/18 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 for rovviltnemdene i region 4 og 5. .

Naturbruksalliansen ber Rovviltnemdene i region 4 og 5 om å følge opp Stortingets klare føringer for ulveforvaltningen ved å vedta en kvote for lisensfelling av ulv for 2018-2019 som tar sikte på å oppfylle bestandsmålet på 4-6 ynglinger av ulv i Norge, der grenseflokker skal telle med en faktor på 0,5.
For å unngå en ytterligere vekst i bestanden bør rovviltnemdene sikte mot den nedre delen av målintervallet. Naturbruksalliansen foreslår derfor at det vedtas lisensfelling av 4,5 familiegrupper av ulv. Familiegruppene som felles bør fordeles slik at belastningen innenfor ulvesonen fordeles best mulig både i tid og geografisk. I tillegg bør det åpnes for felling av enkeltdyr innenfor ulvesonen i områder uten etablerte revir, for å forebygge skade fra streifulv på beitedyr i beiteprioriterte områder. Naturbruksalliansen mener at det er juridisk og faktisk grunnlag for et vedtak om felling av familiegrupper ulv innenfor ulvesonen med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18 første ledd, bokstavene b og c.

Når bestanden av ulv er over bestandsmålet er det rovviltnemdene som har ansvar for at bestanden forvaltes i henhold til de lover og politiske føringer som er gjeldende. Rovviltnemdene i region 4 og 5 har derfor etter alliansens syn et særskilt ansvar for å bringe bestanden ned på et nivå som er i tråd med bestandsmålet for ulv som er fastsatt av Stortinget.

Her leser du innspillet