Svar på tiltale!

Landbruksminister Jon Georg Dale utfordret skogbransjen i Finansavisen 1. juni. Han vil at skogbruket skal plante mer og hugge mer. Dette ble gjentatt på bransjesamlingen «Skog og Tre».

Gunnar A. Gundersens svar til landbruksministeren leser du også i Finansavisen i dag.

Og han fikk svar. Skogbruket har allerede økt aktiviteten betydelig fra 2013. Det går 4-5 år fra hogst til Landbruksdepartementet kan kontrollere om planting har vært utført og har vært vellykket.

Landbruksministerens utfordring kommer fordi skog spiller en avgjørende rolle for at Norge skal nå sine klimamål. I tillegg byr det grønne skifte på en mengde nye muligheter for verdiskaping og innovasjon. Dale vil ha opp aktiviteten, men er bekymret fordi hans siste oppdaterte kontrolltelling fra 2013 viser en fallende aktivitet når det gjelder planting. Bransjens svar er at 2013 var et bunnår.

Landbruksministeren kunne ta med seg et budskap om at etter 2013 er det grovt sett 40 prosent økning i antall utsatte planter i skog-Norge. Vi planter det flerdobbelte antall trær av det som hugges og foryngelsesaktiviteten har økt. Dette er viktig, fordi det vil, som Dale sier, understøtte og sikre at vi kan hugge mer tømmer.

Kampen mellom klimaministeren og landbruksministeren, som også Finansavisen beskriver, er imidlertid en utfordring. Når klimaministeren bidrar til å skape “granhets” på Vestlandet, så er det ikke til å undres over at mange skogeiere blir betenkt på å plante gran etter at de har hogd. Det er en naturlig respons på klimaminister Elvestuens negative omtale av det som antageligvis er det desidert billigste klimatiltak Norge råder over – å plante gran.

Det er viktig at regjeringen finner ut av hva de vil. Akkurat nå risikerer nemlig en skognæringen som i store deler av landet gjør jobben slik den forventes å bli gjort, å komme i et dårlig lys, fordi klimaministeren skaper usikkerhet om gran skal være en del av Vestlands-landskapet. Det er dumt mht klima, det er tapte verdiskapingsmuligheter på sikt og det er svært uheldig at skognæringen innsats kommer i skyggen av en politisk uavklart holdning til skog i regjeringen.

Gunnar A Gundersen
Næringspolitisk sjef, Glommen Skog