Myndighetenes virkemidler for økt bioenergi har gitt svake resultater

Riksrevisjonen har utarbeidet en rapport som viser at satsingen på bioenergi er svært langt fra å innfri myndighetens mål.

Riksrevisjonen påpeker at ansvaret er spredt på mange forskjellige departement og at mål, strategier og virkemidler er lite samordnet. Det er ikke gjennomført noen samlet vurdering av hvor effektive virkemidlene er, og det er ikke avklart hvor mye vekt det skal legges på økt produksjon og bruk av bioenergi sett opp mot andre mål for energiforsyning og klimatiltak.

– Kort sagt en nokså ramsalt kritikk av oppfølging av de mål som er satt. Undersøkelsen baserer seg på mål satt i 2008 og politikken ført etter dette, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Riksrevisjonens rapport leser du her