Glommen oppfordrer Hedmark Fylkeskommune til å kartlegge utfordringer knyttet til utmarka som friluftsarena

Utmarka er kanskje Norges største «folkehelseinstitutt». Den er en helt sentral kilde til aktivitet i alle aldre.

Skogbrukets infrastruktur er også i dette perspektivet viktig. Infrastrukturen gjør utmarka tilgjengelig for folk flest og brukes aktivt som ski- og turløyper året rundt. Glommen mener det er svært positivt at Hedmark Fylkeskommune har laget en strategi for folkehelsearbeidet. Det er en god visjon som er lansert – «Enkelt å velge sunt i Hedmark».

I vår høringsuttalelse oppfordrer vi Hedmark Fylkeskommune til også å kartlegge utfordringer knyttet til utmarka som friluftsarena. Vi vet at rovvilt og spesielt ulv og bjørn påvirker folks adferd og bruk av utmarka.

Oppfordring

Det mangler ikke på oppslag om at nærgående rovvilt skaper frykt og innvirker sterkt på folks adferd i Hedmark, men det stopper ofte med medieoppslagene. Dette er en utfordring som ofte bagatelliseres og derigjennom øker konfliktnivået.

Storsamfunnet må få en klar formening om hva de belastninger som pålegges enkeltmennesker og lokalsamfunn faktisk betyr og hvordan de påvirker folks adferd. Vi vil derfor sterkt oppfordre Hedmark Fylkeskommune til å gjennomføre undersøkelser i Hedmark etter modell fra helseundersøkelsen gjennomført i Nord-Trøndelag (HUNT-3).

Link til Glommens høringsuttalelse

Fakta  HUNT-undersøkelsen:
HUNT 3 -undersøkelsen (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) som ble gjennomført i 2006-2008 er både et eksempel på og en illustrasjon på hvor viktig det er å kartlegge rovviltpolitikkens innvirkning på folks bruk av utmarka og dermed også på folkehelse. I forbindelse med HUNT 3 ble det åpnet for tilleggsprosjekter i de enkelte kommunene. På grunn av de utfordringer Lierne kommune hadde hatt med bjørn, ble det på forespørsel fra kommunen gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant voksne i Lierne som deltok i HUNT 3. For å sikre sammenligningstall ble en tilsvarende undersøkelse gjennomført i en annen kommune i Namdal, Namdalseid.

Link til undersøkelsen