EDEL – veien til høyere skogproduksjon

EDEL er kort og godt en bruksanvisning for hvordan skogeieren kan øke volumet og verdien i egen skog med 50 prosent.

Glommens mål er å øke verdien på andelseiernes arealer. Beregninger fra en rekke kommuner i Oppland og Hedmark viser et eventyrlig potensial dersom vi utfører de rette tiltakene i skogen til rett tid, på rett måte og tilpasset lokale vekstbetingelser.

Oppfyller vi forutsetningene kan vi øke skogproduksjonen med 50 prosent.Vi får noe drahjelp av et varmere og våtere klima som medvirker til at skogen vokser bedre. I tillegg nyter vi godt at det arbeidet som legges ned i utviklingen av stadig bedre skogsfrø, noe som øker produksjonen av skog.

Samarbeid mellom Mjøsen og Glommen

Metoden er satt i system under merkevaren EDEL. EDEL framkommer som et resultat av et målrettet samarbeid mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog. Det er en ambisjon at EDEL skal føre til mer verdifullt virke. Gitt at de anbefalte tiltakene følges vil skogeier få mer, verdifullt sagtømmer og det vil også åpne for en kortere omløpstid til hogst. På hver bonitetsklasse (produksjonsevnen) vil det foreligge konkrete forslag til tiltak, som markberedning, plantetall og plantekontroll, ungskogpleie en eller flere ganger, tynningstidspunkt og -uttak, gjødsling på egnet mark, og tidspunkt for slutthogst.

Framtidsskog med høy verdi

Med et slikt program vil vi i større grad enn tidligere være sikret en omforent og likelydende rådgiving. Skogbrukslederne gir sine råd basert på en stedstilpasset og faglig begrunnet bruksanvisning. Skogeieren er beslutningstakeren. Målet er rask etablering av framtidsskog med høy verdi og med en vesentlig større produksjon enn i dag.

Flere EDEL-arrangementer i løpet av 2018

EDEL vil være en viktig bidragsyter i arbeidet med å nå de politiske klimaambisjonene i Norge. Skog i vekst binder mer karbon. Det er også etablert flere offentlige ordninger som skal bidra i så måte. Både tilskudd til økt planting og ikke minst til gjødsling av skog er eksempler på dette. Begge tiltakene er bakt inn i EDEL-programmet.

Skogeierne vil få tilbud om å delta på ulike EDEL-arrangementer i løpet av 2018. Har du spørsmål om EDEL kan du ta kontakt med din lokale skogbruksleder.