Interessant fagmøte på Hemnes

Forrige kvelden hadde Høland Setskog og Rømskog skogeierlag invitert skogeiere til et fagmøte med fokus på utfordringer og status på råderett og grunneierrett.

Styreleder i Glommen Ole Th. Holth innledet med en orientering om styrets fokus. Han orientert de over 50 frammøtte om status i Norske Skog AS, eiersituasjonen i Moelven Industrier ASA, etableringen av Norsk Skogkapital AS og viktigheten av å satse skikkelig på næringspolitisk arbeid i Glommen.

Gjør deg kjent i egen skog

Neste innslag var det lokal skogeier og skogbruksleder Mads Wiel som stod for. Med entusiasmen og stor fagkunnskap gav han forsamlingen noen gode råd basert på mange års erfaring fra drifte av egen skogeiendom. Hans råd var tidlig å bruke mye tid på å gjøre seg skikkelig lommekjent på egen eiendom, og ikke bare langs skogsbilveiene! Først med dette som bakteppe kan du gjøre de riktige tiltakene og legge et skikkelig årlig driftsbudsjett. Det er viktig å tenke helhetlig og de skogeierne som har mulighetene bør flytte tømmer som kan drives på barkmark, til denne perioden. Dette er et viktig bidrag til å sikre skogsentreprenøren en jevn og stabil oppdragsmasse, og dermed holde driftsprisene lave.

Sett av så mye skogfond du har råd til

Målrettet og planlagt skogskjøtsel er en forutsetning for å få opp skikkelig kvalitetsskog til sluttavvirkningen. Mads spisset det til en læresetning om å «sette av så mye du har råd til» – som en investering. Han billedegjorde dette med at «det er bedre å kjøre enn sliten MF 165 og få gjort mye skogskjøtsel, enn å kjøre ny Valtra og gjøre minimalt med skogkultur». Hans erfaringer fra egen eiendom var at det var riktig å sette av opp mot 25-30% skogfond for å rekke over det som trengtes.

På møteleder Petter Simonsen oppfordring om skogønsker for framtiden var Mads tydelig; vi vil ha stabile forutsetninger på skatt, skogfond og tilskudd Og vi må ha en oppdatert plattform med miljøinformasjon, mindre ulv og bedre tømmerpriser. Og ikke overraskende var det mange tydelige nikk i salen til disse ambisjonene.

Realistiske ambisjoner for utnyttelse av ressursene

Ballen gikk videre til Glommens næringspolitiske sjef Gunnar Gundersen. Første spørsmål til han var hvilke aktører politikerne lytter til. Etter tre perioder på Tinget, delte Gunnar sine mange og nyttige erfaringer med forsamlingen. Skal du lykkes må organisasjonen, det vil si Glommen, ha tydelige og realistiske ambisjoner for utnyttelse av ressursene. Vi må se framover og ha gode, «grønne» løsninger.

Vi har med vår virksomhet alle muligheter til å svare opp på dette. Det blir viktig å tenke allianser med andre med samme interesser, og man ikke er enige i alt vil det finnes nyttige fellesnevnere i mange andre organisasjoner og politiske miljøer. Skogen binder 40% av alle klimautslipp og vi har mye skog i god vekst. Dette er en god sak.

Gunnar trakk også fram et inntrykk fra sin første tid i Glommen; Vi har god kontroll og gode rutiner for Glommens aktivitet som påvirker miljøet og det biologiske mangfoldet. Dette en god sak å ta med seg videre.

Avslutningsvis ble det en debatt om hogstmoden skog, utvikling og tilgang. Det er ingen tvil om at det både står mye tømmer i hele Glommens geografi, vi må fortsette og stelle ungskogen og ressursene skal tas i bruk i stedet for å forvitre, kan være en oppsummering på møtet.

Rikelig med elggryte til alle

Det ble servert en nydelig elggryte, og i et slikt omfang at kveldsmat definitivt ikke ble nødvendig, som org.sjefen i Glommen påpekte på vei ut i snøværet.

Fra venstre møteleder og leder av Høland-Setskog skogeierlag Petter Simonsen, styreleder Ole Th. Holth, næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen, skogbruksleder og skogeier Mads Wiel.