Håkon Bakken: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmerreglementet er nødvendig

– Uavhengig av framtidig sagtømmerreglement eksisterer det noen tidløse kvalitetsfaktorer. De viktigste er retthet, jevn årringbredde, finkvistet og minimalt med gankvist.

I Norsk Skogbruk nr 12/2017 presenterte professorteamet fra NMBU innen treteknologi et innlegg som stiller spørsmålstegn ved framtidig skogskjøtsel som en konsekvens av et sagtømmerreglement med lavere kvalitetskrav. Her svarer Håkon Bakken, markedssjef i Glommen:

Professorene er bekymret, vi er minst like bekymret – ikke over fremtidig utvikling av skogskjøtsel i Norge – men mer fordi de «fremste» her til lands tydeligvis har så liten kunnskap om utviklingen og status i det svenske operative skogbruket, som er flere ganger større enn det norske, at de kommer med råd og dommedagsprofetier om hva som kommer til å skje. Vi sitter igjen med et inntrykk av at de «fremste» ikke kjenner til status innaskjærs, heller ikke utaskjærs. Tar vi feil?

Hvordan ser det ut i svenske skoger?

Svenskene innførte nytt sagtømmerreglement i 2007 med lavere kvalitetskrav. Det er naturlig at dette ligger som bakgrunn for vårt prosjekt. Vi liker ofte å sammenligne oss med svenskene innenfor skogbruk og skog- industri. I utgangspunktet tror jeg norske og svenske skogeiere er ganske like, Sverige skiller seg ut med store «bolagsskoger», men den gjengse svenske private skogeier tror vi er godt sammenlignbar med den norske. Fra den svenske statistikken valgte vi femårsperiodene 2000-2004 og 2010-2014 da periodene representerer tidspunktene før og etter nytt sagtømmerreglement ble innført i 2007, samt at man unngår effekten av stormen Gudrun som herjet sørlige deler av Sverige i 2005. Kort fortalt tynner de svenske bolagsskogene dobbelt så stort areal som de sluttavvirker. De mindre svenske skogeierne tynner 1,5 ganger arealet de sluttavvirker. I norsk målestokk er dette svært høy tynningsaktivitet, og det interessante er at tynningsaktiviteten i Sverige er tilnærmet uforandret (faktisk en liten økning) etter innføringen av et mer ekstensivt sagtømmerreglement. Konklusjonen er at sagtømmerreglement med lavere kvalitetskrav ikke har redusert tynningsaktiviteten.

Svensk sagbruksindustri

Svenske sagbruk kjøper rundt 35 millioner kubikkmeter sagtømmer årlig på et sagtømmerreglement som har lavere kvalitetskrav enn det nye reglementet Moelven vil teste ut i Norge. Utfra professorteamets utsagn fremstår det at svensk sagbruksindustri er på villspor som aksepterer det svenske sagtømmerreglementet med de konsekvenser det får for skogskjøtselen og framtidig tilgjengelig tømmerkvalitet. Skogstatistikken og sagbruksøkonomien i Sverige viser med tydelighet at svensk sagbruksindustri og det operative skogbruket vet hva de driver med. At Moelven i Norge nå vil teste ut et nytt sagtømmerreglement er godt nytt. Kanskje også nødvendig, så ikke økt eksport av sagtømmer til Sverige vil føre til tømmermangel her på berget.

Hele Håkon Bakkens innlegg i Norsk Skogbruk leser du her