– Det er tid for hogst

– Det bør fokuseres på tynning og sluttavvirkning av gran. Etterslepet vi har på tynning i våre skoger bør hentes inn for å sikre framtidig volumproduksjon og kvalitet på sagtømmer, sier Håkon Bakken.

Økt industrikapasitet sammen med delvis vanskelige driftsforhold i Norden har gitt en markant etterspørsel av massevirke ved inngangen av 2018.

– Gledelig at det nå er flere treforedlingsbedrifter som ser realitetene i øynene og øker prisen for å sikre forsyning av råstoff, sier markedssjef Håkon Bakken.

Dette er konsekvensen av fallende massevirkelagre gjennom hele 2017 i både Norge og Sverige.

– En prisøkning på 45-50 kroner pr kubikkmeter på massevirket er kjærkomment for inntekt fra skogsdrift. Samtidig holder sagtømmerprisene seg tilnærmet uforandret, men med en liten justering opp i noen geografier, sier Bakken.

Spennende massevirkemarked

– Etterspørselen av varer basert på tømmer som råvare, både trelast og de fleste treforedlingsprodukter, ser sterk ut i det korte perspektivet. For så vidt også på lengre horisont, selv om vi aldri vet hva som kan komme rundt neste sving. Den økte produksjonskapasiteten på cellulosemasse vil sannsynligvis gi et overskudd i løpet av 2018 og kunne presse prisene nedover igjen på cellulosen. Om det vil påvirke råvareprisene kommer an på markedsbalansen, er det for lite massevirke i markedet vil prisene likevel kunne holde seg. Den økte prisen på råvaren kan også fremskynde kapasitetsnedleggelser innen grafisk papir.

Testreglement gran sagtømmer

Det nye testreglementet for gran sagtømmer som aksepterer en lavere kvalitet enn tidligere mot noen av Moelvens bruk, er også et viktig element for å øke skogeiers rotnetto.

– Vi håper at prosjektet vurderes av Moelven til å være vellykket ved evaluering til sommeren og at det forenklede og liberaliserte reglementet innføres permanent og kanskje tas i bruk av flere kjøpere, sier markedssjefen

Anbefalinger

Glommens anbefalinger er tindrende klare:

– Det er gode priser på både sagtømmer og massevirke som ser ut til å kunne holde seg noenlunde i løpet av hele kalenderåret, det er tid for hogst!

– Ikke minst bør det fokuseres på tynning og sluttavvirkning av gran. Etterslepet vi har på tynning i våre skoger bør hentes inn for å sikre framtidig volumproduksjon og kvalitet på sagtømmer.

Figuren viser gjennomsnittlige tømmerpriser i nominelle kroner 2007-2018. Tallene for 2017 er foreløpige og 2018 er prisene for første tertial.