Fullt hus på julemøte i Marker skogeierlag

I skogeierlaget er det godt samhold og stor interesse for skog og Glommen som organisasjon.

Det bekreftet de godt og vel 50 skogeierne som deltok på julemøtet i går kveld. I tillegg var det skogeiere fra Aremark til stede.

– Marker har drøyt 200 medlemmer, vi er imponert over den store interessen for våre fagarrangementer, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Tillitsvalgte i fokus

Lagets leder Gjermund Øistad åpnet møtet med å trekke paralleller tilbake til opprinnelsen for etablering av skogsamvirket og understreket betydningen av å stå sammen.

Jens Holene, som er tillitsvalgt i skogeierområdet Havass, refererte fra Glommens nylig avholdet høstmøte. Han viste til de innspill som området hadde på spørsmålet om hvilke næringspolitiske saker som var viktige framover: sett fokus på retten til å drive skognæring, omdømmebygging mot allmenhet, industriutvikling og solide verdikjeder.

Forsamlingen nikket bekreftende til dette.

Mer sagtømmer fra granskog

Regionsjef Torgrim Fjellstad presenterte siste nytt fra tømmermarkedet. Og kom med godt nytt fra utviklingsprosjektet som Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling har gjennomført for å se på muligheten for å liberalisere målereglementet for gran sagtømmer.

– Intensjonen med prosjektet har vært å etablere et sagtømmerreglement med mer lempelige kvalitetskrav for laveste klasse. I disse dager settes prøveprosjektet i verk blant annet ved Moelven Timbers sagbruk i Årjäng. Testreglementet har klare likhetstrekk med det svenske målereglementet, fortalte han.

Etterbetaling

Organisasjonssjefen kunne presenterte solide økonomiske tall fra Glommens kvartalsregnskap.

– Sammen med et godt resultat i Moelven Industrier der Glommen er største enkeltaksjonær, kan andelseiere som har levert tømmer i 2017 påregne etterbetaling,

Slik kan vi produsere mer tømmer

Forsamlingen ble presentert for hovedtrekkene i den nylig lanserte skogskjøtselstrategien som har som ambisjon å øke tømmervolumet og sagtømmerandelen på andelseiernes arealer. Grove beregninger tilsier at det ligger et stor potensiale her. Både gjennom intensivt og riktig skjøtsel og ved bruk av foredlet plantemateriale i enda større grad.

– Det lages nå en standard mal som støtter oppunder at vi får gjennomført riktig tiltak til riktig tid. Skogeieren får god faglig veiledning før man bestemmer hvilken «tiltakspakke» som er riktig på den enkelte eiendommen,orienterte regionsjefen.

Spørsmålene fra salen var knyttet til tømmer og situasjonen rundt Norske Skog Saugbruks – diskusjonen og praten fortsatte over en velsmakende julemiddag.