Mer sagtømmer fra granskog

Forenkling og liberalisering av kvalitetskravene skal sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer.

Det er en kjensgjerning at kulturskogen ikke innehar de samme kvaliteter som den tidligere bledningshogde skogen. Konsekvensen av dette har vært synkende andel sagtømmer, svakere økonomi for skogeieren og sagbrukene har måttet hente tømmer i en større geografi for å sikre volumer med de transportkostnader det medfører. Svenskene gjorde en endring i sitt målereglement for sagtømmer for en del år tilbake som forenklet og liberaliserte kvalitetskravene, nettopp for å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer.

Mer råstoff på kortere transportavstand

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling har siste år gjennomført et utviklingsprosjekt for å se på muligheten for å liberalisere målereglementet for gran sagtømmer. Prosjektets intensjon har vært tuftet på tre hovedprinsipper, øke skurbar andel i avvirkningene, sikre mer råstoff på kortere transportavstand til industri og forenkle tømmerreglement slik at det er praktikabelt for skogsentreprenør og tømmermåler. Partene i prosjektet har nå konkludert og det foreligger et nytt målereglement som skal testes ut i større skala det kommende halvåret. Moelven Timber sine bruk Våler, Mjøsbruket, Årjäng og Numedal vil måle inn gran sagtømmer på det nye testreglementet i første halvår 2018. Resultatevaluering rundt halvårsskiftet til sommeren vil avgjøre eventuelt fortsettelse og behov for korrigering av reglementet. Testreglementet som foreligger gjør avviket mellom norsk og svensk målereglement for sagtømmer minimalt.

Grunnlag for ny standard

Glommen er godt fornøyd med prosess og resultat i samarbeidsprosjektet. Samtidig tror og håper vi at den nye måten å vurdere sagtømmer på vil danne grunnlaget for en ny standard for målereglement i Norge.