Økt fokus på omdømmebygging i skogsamvirket

Glommen tok våren 2015 til ordet for en økt satsing og bedre organisering av omdømmebygging ut mot allmenhet og samfunn.

Vi mente det var viktig å øke ressursbruken på dette viktige arbeidet for å få fram alle de positive sidene i den viktige skognæringen. Saken ble diskutert flere ganger med ledelsen i Norges Skogeierforbund og senere fulgt opp gjennom et grundig arbeid i «Holth-utvalget» under ledelse av daværende næringspolitiske ansvarlig i Glommen, Yngve Holth.

Dette utvalget beskrev en samfunnsutvikling og noen overordnede trender som innebar behovet for en intensivering i formidling av kunnskap om skog- og trenæringen. Det ble også pekt på skogens rolle i de store klimautfordringene og behovet for et grønt skifte. Tidligere holdningsundersøkelser viser at skogbruket generelt har et brukbart omdømme, men at kunnskapsnivået om skogbruk i den norske befolkningen er for lavt. Også på strategiske viktige områder for vår næring. Vi har eksempelvis ikke klart godt nok å formidle den positive utviklingen av det biologiske mangfoldet.

I regi av Norges Skogeierforbund settes det nå i gang et arbeid for å intensivere og målrettet arbeidet for at næringen skal få større aksept for å drive et aktivt, bærekraftig skogbruk med høy verdiskapning. Arbeidet er flerårig og involverer så vel tillitsvalgte og administrativ ledelse på flere plan.

– Glommen ønsker dette arbeidet velkommen og ser fram til å bidra konstruktivt og aktivt for at skogbruket skal få den plass det fortjener ut i fra klimabidraget og de store verdier som ligger i produksjonen fra stubbe til industri. Vi må også bedre få synliggjort skogens samfunnsbidrag som trivselsfaktor og arena for et variert friluftsliv innenfor gjeldene rammer, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.