Har fjernet 8000 skjøtselsråd for naturtyper i skog

Bildet viser en naturtype (den store grønne) og nøkkelbiotoper etter MiS (blå strek) i et område ved Engulvsfjellet i Hedmark, Naturtypen er et større skogområde som beskrives som «av forholdsvis ordinær karakter, men med beskjeden påvirkning fra moderne bestandsskogbruk». Totalarealet i naturtypen er 8 311 dekar og skjøtselsråd i Naturbase har vært: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten hogstinngrep.

Det vært en stor utfordring for skogbruket at naturtyper som er kartlagt for kommunal oversiktsplanlegging inneholder konkrete råd om hvordan skogbruk skal drives. Nå har Miljødirektoratet fjernet skjøtselsrådene for 8.000 av totalt ca. 22.000 lokaliteter i skog.

Rådene som Miljødirektoratet nå har fjernet var basert på en subjektiv vurdering kartlegger gjorde i felt og er typisk råd som «ikke hogst» «fri utvikling» og «ikke flatehogst» og råd om å «hogge ned plantefelt i nærheten av lokaliteten». Rådene ble mer eller mindre ukritisk lagt inn i Miljødirektoratets database.

Fjerningen av skjøtselsråd som nå er gjennomført er et første skritt mot en tydeligere avgrensing mellom oversiktskartlegging for kommunal arealplanlegging som finnes i naturbase og den operative kartleggingen av miljøverdier i skogbruket. Det gjenstår en gjennomgang av de resterende naturtypefigurene og en tydelig avklaring av formålet med kartleggingen og skjøtselsrådene i Naturbase.

Norges Skogeierforbund har lenge jobbet for å få fjernet de generelle rådene om skjøtsel av skog for naturtyper kartlagt etter DN- håndbok 13, som ligger i den offentlige databasen Naturbase.

Les mer om saken på skog.no