Reagerer på at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak

Erik Lahnsten foran Stortinget. Foto: Åsmund Lang

Erik Lahnsten i Skogeierforbundet reagerer på at Finansdepartementet har gått mot Stortingets ønske om en skattekredittordning.

Stortinget mente det var viktig å etablere en ordning som stimulerte skogeierne til å omplassere skogkapital til industrikapital.

Det er verdt å merke seg at regjeringen i sin egen regjeringserklæring har tatt til ordet for at skogfond kan brukes til investeringer i industriformål.

Ved behandlingen av skogmeldingen traff Stortinget et vedtak der de ba regjeringen om å legge fram et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri. Dette har regjeringen ikke gjort.

I stedet har regjeringen avvist en slik ordning ved å henvise til en generell skepsis til skattekredittordninger, spesiell skepsis til en ordning som stimulerer skogeierne til å investere i skogindustri, utfordringer knyttet til avgrensing av ordningen, administrative konsekvenser av ordningen og at en slik ordning vil «mest sannsynlig innebære ulovlig indirekte statsstøtte til skogindustrien». De har i tillegg i sine vurderinger tatt utgangspunkt i at ordningen skulle koples mot skogfondsordningen, til tross for at Norges Skogeierforbund har fremmet alternative løsninger som ikke gir grunnlag for de samme motforestillingene av prinsipiell eller praktisk karakter.

Les mer på skog.no