Skogeierne tar ansvar

Det er stor oppmerksomhet rundt Norske Skogs situasjon og driften av de ulike fabrikkene. I denne dramatikken prøver Viken Skog med ulike virkemidler å skape unødig uro ved å anklage Glommen for manglende samfunnsansvar.

Glommen anklages i flere innlegg i riks- og lokalaviser for manglende tømmerleveranser til Østfold-industrien og dermed manglende samfunnsansvar. Man prøver å skape et inntrykk av at Glommen svikter inngåtte avtaler med Østfolds massevirkeindustri. Dette er ikke riktig. Vi mener også det er lite konstruktivt å prøve å lage konflikter mellom skogeierandelslagene og mellom skogeierne i den pågående dragkampen om Norske Skog.

Tillitsvalgt og leder av skogeierområdet, Gudbrand Kvaal, har i samarbeid med ledelsen i Glommen sendt et innlegg til lokalavisene i Østfold og Nationen som svar på kronikken.

Sakset fra kronikken:

Gudbrand Kvaal, tillitsvalgt og leder i skogeierområde Havass.

All granslip i dette området går til lokal industri

Hva Glommen gjør i denne situasjonen, er helt annerledes enn det som beskrives i avisinnlegget. Glommen har levert i henhold til inngåtte avtaler mot Østfold-industrien. De siste 4-5 årene er det årlig levert i underkant av 300.000 kubikkmeter til denne industrien. All granslip som omsettes gjennom Glommen i dette området går til lokal industri. Leveransene til Saugbrugs er noe lavere det siste året, mens det har vært en økning til Borregaard Industrier.

Årsaken er ikke tømmertilgangen

Problemene til Norske Skog skyldes finansielle investorers press på slutten av 1990-tallet med en omlegging til en høy utbyttepolitikk, og en ensidig satsing på trykkpapir. Dette kombinert med noen dyre utenlands oppkjøp på begynnelsen av 2000-tallet, har resultert i en alt for stor gjeld. Med svak norsk krone økte i tillegg gjelden, slik at den nå ikke kan betjenes. Det er ikke først og fremst tømmertilgangen som er årsaken. Det avvirkes nå eksempelvis 50 prosent mer tømmer i Østfold enn for 3-4 år siden, og det altoverveiende massevirke her foredles lokalt.

Tar samfunnsansvaret på alvor

Glommen tar sitt samfunnsansvar på alvor. Et godt eksempel er tilbakekjøpet av Moelven Industrier ASA fra finske eiere. Det var strategisk viktig å sikre en lønnsom, dynamisk sagbruksindustri til å foredle den mest lønnsomme delen av tømmerstokken. Glommen er i dag den største eieren i Moelven med 29 % og det meste av vår egenkapital er knyttet til dette selskapet. En lønnsom og utviklingsorientert sagbruksindustri medfører også viktig råstoff til massevirkeindustrien i form av flis.

Ledelsens ansvar å vurdere risiko

Når et selskap har betalingsproblemer vil det alltid stilles spørsmål ved om man får oppgjør for sine leveranser. Det har vært et av skogeiersamvirkets kjennetegn i 100 år, at samvirkeforetaket har gitt skogeier fullt oppgjør og solidarisk tatt tapet i samvirket hvis industrien går konkurs. Dette har vært gjeldende også i Glommen. Organisasjonen garanterer fortsatt dette. Det forhindrer ikke at deres ledelse til enhver tid må gjøre en vurdering av hvor stor risiko de kan ta med andelseiernes penger.

Her leser du hele kronikken (pdf)