Årlig gjennomsnittlig hogst øker mest på de minste eiendommene

Sammenlignet med for 20 år siden har den årlige hogsten vært 30 prosent større de siste årene. Samtidig er tallet på eiendommer med tømmer for salg nesten halvert. Det er de små eiendommene som står for mye av økningen i hogsten.

Fra 1996 til 2015 økte gjennomsnittlig årlig hogstkvantum for eiendommer med salgsavvirking fra 300 til over 700 kubikkmeter. I samme periode har tallet på skogeiendommer som selger tømmer til industrien, gått ned fra 26.000 til 14.000 i året. I 2015 utgjorde disse 14.000 en drøy tiendepart av skogeiendommene i alt.

På de minste skogeiendommene er den årlige gjennomsnittshogsten mer enn tredoblet fra 1996. Til tross for at tallet på små skogeiendommer som har levert tømmer for salg er halvert på disse 20 årene, øker hogstkvantumet mest for denne gruppa.

Skogeiendommer på under 1.000 dekar stod for to tredjedeler av økningen i hogstkvantum fra 1996 til 2015. Av dette stod de små skogeiendommene for mer enn halvparten.

Tømmerhogst per dekar varierer fra fylke til fylke

Fra 1996 til 2015 har det skjedd en endring i årlig hogstkvantum per dekar produktivt skogareal i de ulike størrelsesklassene. Det er særlig på de små og mellomstore eiendommene at hogstkvantumet per arealenhet har økt mest.

I Hedmark, Østfold og Vestfold var avvirkningen per dekar produktivt skogareal mye større i de små størrelsesklassene enn i de største i 2015. I disse fylkene var avvirkningen per dekar dobbelt så stor for eiendommer under 250 dekar som for eiendommer over 2.000 dekar. Like fullt var det en mye mindre del av eiendommene under 250 dekar som hadde skogsdrift dette året. Vi ser også noe av den samme tendensen i noen av de andre fylkene på Østlandet, men her er ikke forskjellen like tydelig.

Den viktigste forklaringen på at hogst per arealenhet er høyere på små eiendommer på Østlandet, er at boniteten på de små eiendommene i gjennomsnitt er høyere enn på de større eiendommene. Det står med andre ord mer tømmer per dekar på de mindre eiendommene.

Les mer på ssb.no