Bred politisk enighet om å satse på skogens grønne gull

Hedmarkspolitikere på valg, fornøyde etter faglig påfyll om skog- og trenæringen i Innlandet.

Vikens, Mjøsens og Glommens temadag om skog- og trenæringen ble en vellykket arena der næringen fikk presentert viktige områder det må satses på for å få fart på verdikjeden skog.

Listetoppene fra de politiske partiene i Oppland og Hedmark (Innlandet) fikk først presentert fire faginnlegg om Moelven Industrier, Norwegian Wood Cluster, Samferdsel og logistikk og kapitalreising og industri. Glommens leder Gudmund Nordtun utfordret politikerne både på nødvendighet av satsing på Godspakke Innlandet tidlig i perioden for Nasjonal Transportplan, og han advarte mot konsekvensen av å laste en ny infrastruktur-avgift på transport av tømmer på bane. Dessuten bør bevilgningene til skogsbilveier over Statsbudsjettet i Innlandet harmoniseres mer med tildelte bevilgninger. Der de to fylkene har 37 prosent av skogsbilvinettet, men mottar kun 19 prosent av bevilgningene.

Aktiv paneldebatt

Videre ble det en aktiv og engasjert paneldebatt om politiske saker og standpunkter under ledelse av Nils Gunnar Lie kjent fra NRK og TV2. Seansen ble avsluttet med en presentasjon av Moelven Limtre og deres innovative løsninger for brukonstruksjoner.

Ja til satsing på Godspakke Innlandet

Politikerne var godt fornøyd med møtet og det var en samstemt holdning fra politikerne, nærmest uavhengig av «farge», at det må satses på Godspakke Innlandet. Riktignok med litt ulike premisser. Noen av utsagnene hadde nok et lite snev av at det er kort tid til valget! Men at skog- og trenæringen i Innlandet står sterkt og vil være en bærebjelke framover er det ingen tvil om.

Trygve S. Vedum (SP) hadde et godt poeng da han overfor Glommen understreket den betydningen et slikt arrangement har for å styrke kunnskap og stolthet hos politikerne rundt Innlandets skog- og tresatsing.

Nestleder i Mjøsen Skog, Siv Sviland Høye, og daglig leder i Glommen, Gudmund Nordtun, oppsummerer innsatsen og ser rimelig fornøyde ut.
Innlederne fra næringen på arrangementet, fra venstre Olav Bjella, Viken, Erik Dahl Mjøsen, Gudmund Nordtun Glommen og Morten Kristiansen Moelven Industrier.
Fornøyde Glommen aktører, næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad og styreleder Ole Th. Holth.