Hedmark – det naturlige valget

Foto: Skog og Landskap

Dersom regjeringen får det som den vil skal Landbruksdirektoratet flyttes ut av Oslo.

For at en slik flytting skal bli vellykket er det avgjørende at man legger direktoratet i et eksisterende fagmiljø. Man flytter ikke bare arbeidsplasser ut av Oslo, men skaper også synergier i samspillet med et aktivt landbruksmiljø – slik man finner det i Hedmark.

Elverum eller Hamar

– Alt ligger, etter vår mening, til rette for en flytting til Elverum eller Hamar, sier Jo Petter Grindstad . – Hedmark er Norges største skogfylke med om lag 30 prosent av avvirkningen av tømmer for salg. Fylket har en betydelig treforedlingsindustri med et betydelig antall arbeidsplasser og verdiskaping. Hedmark er videre av landets største jordbruksfylker med størst areal dyrket mark (2015). Det også finnes en betydelig foredlingsindustri tilknyttet jordbruket og et høyt utviklet bioteknologimiljø i fylket.

Regjeringen la 17.02.17 fram Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Her står det blant annet:
«Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene utgjør om lag 300 årsverk.»

Mer om landbruksfylket Hedmark finner du her